0 салыстыру 0 таңдаулылар

Тауарды бөлшектеп сатып алу-сатуға арналған оферта шарты

Бөлшектеп сатып алу-сату шартын жүктеу


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1. Оферта шарты немесе Оферта – осы тауарды бөлшектеп сатып алу-сатудың оферта талаптары, Сатушы белгілеген Тауар бағасын қоса алғанда, Кепілдік міндеттемелерінде баяндалған шарттар, Тауарды жеткізу, сақтау және құрастыру бойынша қызмет көрсету талаптарында және Сатып алушының қабылдауы Офертада көрсетілген талаптармен Шарт жасасуға әкелетін Офертаның ажырамас бөлігі болып табылатын Сатып алушының дербес деректерін өңдеуге келісімде баяндалған талаптар.
1.2. Сатушы - «KZ Sleep Market» (КЗ Слип Маркет) ЖШС, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, бизнес- сәйкестендіру нөмірі (БСН): 240340028732, заңды мекенжайы: 050004, Алматы қ., Бостандық ауданы, Марков көшесі,26
1.3. Осы шарт Сатып алушы мен Сатушы арасында Askona жиһаз салонында тапсырыс рәсімдеген сәтте қағаз тасымалдағышта Қосылу туралы келісімге екі жақты қол қою арқылы және Офертада көзделген тәртіппен Сатып алушыдан төлем алған сәтінде жасалады (Шарт мәтінінде Сипаттізім және/немесе №1 Қосымша термині қолданылуы мүмкін). Қосылу туралы келісім Шартқа №1 Қосымша болып танылады.
1.4. Офертаны Қазақстан Республикасының аумағында ASKONA жиһаз салондарында және Сатушы белгілеген бағалар бойынша Тауарларды сату арқылы Сатушы сататын/ұсынатын тауарларды және/немесе қызметтерді сатып алуға ниеті бар 18 жастан асқан кез келген жеке тұлға акцептей алады (қабылдай алады).
1.5. Сатып алушы офертада қамтылған барлық талаптарды, сондай-ақ Қосылу туралы келісімде көрсетілген Тауар бағасын жалпы сөзсіз қабылдайды (яғни, толық көлемде және ерекшеліктерсіз).
1.6. Осы шарттың (яғни офертаның) талаптарын осы офертаның 1.3.-т., 3.4.-т. көрсетілген тәсілмен қабылдаған жағдайда, офертаның акцептін жүзеге асыратын жеке тұлға Сатып алушы болады.
1.7. Акцепт – бұл кейіннен ASKONA жиһаз салондарында Қосылу туралы келісімге қол қою арқылы Сатушы ұсынған талаптармен жеке тұлғаның тауарды сатып алу ниеті туралы хабарламаны Сатушының алуы.
1.8. Осы арқылы Сатып алушы сатушының Шарт қолданысының кез келген кезеңінде "KZ Sleep Market" ЖШС (КЗ Слип Маркет) өз құқықтары мен міндеттерін біржақты тәртіппен беруге құқылы екендігіне қарсы емес, растайды және өзінің сөзсіз келісімін береді. Мұндай жағдайда "KZ Sleep Market" ЖШС (КЗ Слип Маркет) шарты бойынша құқықтар мен міндеттерді орындау сатушының тиісті орындауы болып табылады, бұл туралы Сатып алушы хабардар болып саналады және қарсылықтары жоқ. Егер тауарға ақы төлеу кезінде сатушыдан "KZ Sleep Market" ЖШС-не (КЗ Слип Маркет) құқықтар мен міндеттердің ауысуы орын алған жағдайда, сатушы бұл туралы сатып алушыға төлем үшін деректемелер ұсына отырып, қосымша хабарлайды.
1.9. Шарт жасасу мақсатында:
 • 1.9.1. Сатып алушы Шарт жасасу үшін қажетті құжаттарды ұсынады (жеке куәліктің скан-көшірмесін)
 • 1.9.2. Сатушы Сатып алушыдан алынған ақпарат пен құжаттарды зерттейді және Сатып алушыға қол қою үшін толтырылған Қосылу туралы келісім нысанын береді.
1.10. Сатып алушы мен Сатушы арасындағы қарым-қатынастарға ҚР АК бөлшектеп сатып алу-сату туралы ережелері (25-тарау § 2), ҚР «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңы, сондай-ақ оларға сәйкес қабылданған басқа да нормативтік құқықтық актілер қолданылады.

2. ASKONA ЖИҺАЗ САЛОНЫНЫҢ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Askona жиһаз салоны – Сатушыға заңды негізде тиесілі, стационарлық ғимаратта орналастырылған, тауарларды сатуға және ілеспелі қызметтерді көрсетуге жабдықталған бөлшек сауда дүкені.
2.2. Жиһаз салоны Сатып алушы тапсырысты рәсімдеген кезде ұсынған ақпараттың мазмұны мен шынайылығы үшін жауапкершілік көтермейді.

3. САТЫП АЛУШЫНЫҢ МӘРТЕБЕСІ

3.1. Сатып алушы Қосылу туралы келісімге қол қою/тапсырысты рәсімдеу кезінде ұсынылған ақпараттың шынайылығына және оның үшінші тұлғалардың шағымдарынан тазалығына жауап береді.
3.2. Сатып алушы Қосылу туралы келісімге қол қою және осы Шарттың 7.1. тармағына сәйкес төлем жасау арқылы осы Шартта белгіленген талаптармен келісуін растайды. Шарт жасалғанға дейін Сатып алушы Шарттың талаптарын толық оқып шықты, Шарттың барлық талаптары түсінікті, Сатып алушы Шарттың барлық талаптарымен келіседі.
3.3. Тауарды Сатып алушы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес тек жеке, отбасылық, тұрмыстық қажеттіліктер үшін ғана сатып алады.

4. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

Тауар – Сатушы сататын мүлік. Тауар бағасын Сатушы орнатады.
Шартты орындау орны – Тауар Сатушының күшімен Сатып алушыға жеткізілетін орын (мекенжай) немесе Сатып алушы Тауарды Сатушының күшімен жеткізуден бас тартқан жағдайда Сатушының жиһаз салоны немесе қоймасы.
Тасымалдаушы – тасымал шарты бойынша жөнелтушіден сеніп тапсырылған Тауарды жөнелту орнынан жеткізу орнына апарып жеткізу, сондай-ақ Тауарды сатып алушыға беру міндетін өзіне қабылдаған заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер. Сатып алушы Тауарды Сатушының күшімен жеткізуден бас тартқан жағдайда, Сатып алушы Тасымалдаушымен Тасымал шартын өзі жасасады.
Тауар жөнелтпе құжаты (ТЖҚ) – Тауар Сатушының күшімен Сатып алушыға Сипаттізімде көрсетілген мекенжайға жеткізілетін жағдайда Тауардың Сатып алушыға табысталғанын куәландыратын құжат.

5. ШАРТТЫҢ МӘНІ

5.1. Осы Шарт бойынша Сатушы Тауарды Сатып алушының меншігіне беруге, ал Сатып алушы Шартта көрсетілген талаптар бойынша Тауарды қабылдауға және ақысын төлеуге міндеттенеді.
5.2. Сатып алушыға табысталуға жататын Тауардың атауы, сұрыпталымы, саны және құны Шарттың ажыратылмас бөлігі болып табылатын Қосылу туралы келісімде көрсетіледі.
5.3. Келісімде көрсетілген Тауарға қойылатын талаптар толық болып табылады және Шарт Тараптарының өзара келісуі арқылы ғана өзгертілуі мүмкін.
5.4. Төсекті/диванды/пуфты/креслоны/канапені/төсектің бас жағын / матрасты сатып алғанда, көрсетілген тауар Сатып алушының жеке тапсырысы бойынша жасалады (мата, фурнитура (бар болған жағдайда), төсектің жататын орнының өлшемдерін Сатушыда бар нұсқалардан өзгеше етіп өзгерту, төсек периметрінің царгаларын көрмеге қойылатын үлгіден өзгеше етіп өзгерту, матрастың қаттылығын өзгерту, диван маталары жиынтығының құрамын сатушы ұсынған үлгілерден өзгеше етіп өзгерту), және бейстандартты тауар, яғни қасиет-сипаттары жекелей анықталған тауар болып табылады.

6. ШАРТ ТАЛАПТАРЫ

6.1. Сатушы Келісімде бөлек позициялармен көрсетілген Тауар кез-келген жағдайда жинақ болып табылмайтыны жөнінде Сатып алушыны ескертеді.
6.2. Тауар бағасы оның сату құжаттарында көрсетілген бөліктерінің (толымдаушы бұйымдарының) сомасынан (мысалы, көтеру механизмі бар төсек, диван матрасымен, шкафтың тұрқысы мен қасбеті) немесе тұтас Тауардың (матрас, жастық) құнынан құралады.

7. ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ

7.1. Сатып алушы Тауар құнын келесі тәртіпте төлейді:
 • 7.1.1. Келісімде көрсетілген жалпы тапсырыс сомасының 50% кем емес мөлшердегі аванстық төлем Шартқа қосылу күні Сатушының кассасына немесе есепшотына ақшалай қаражатты салу арқылы төленеді.
 • 7.1.2. Жалпы соманың 50% мөлшеріндегі тапсырыстың қалған сомасын Сатып алушы Шарттың 4.1.-т. белгіленген Тауарды табыстау мерзімі басталуына дейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Сатып алушының кассасына немесе есепшотына ақшалай қаражатты салу арқылы төлейді.
 • 7.1.3. Сатып алушы үшінші тараптың банктік картасын пайдаланумен және оның келісімінсіз Тауар үшін төлем жасалған жағдайда Карта ұстаушысының наразылықтары бойынша барлық жауапкершілікті өз мойнына алады және Сатып алушының осы талаптарды бұзуынан туындаған залалдарды Сатушыға толық көлемде өтеуге міндеттенеді. Сатып алушы Тауар ақысын төлеу үшін пайдаланылған Карта ұстаушысымен туындаған барлық/кез келген дауларды дербес шешеді.

8. ТАУАРДЫ ТАБЫСТАУ ЖӘНЕ ҚАЙТАРУ ШАРТТАРЫ

8.1. Тауарды Сатып алушыға табыстау мерзімі – осы Шарттың 7.1.1-т. көрсетілгендей, Сатушының кассасына немесе есепшотына Тауар үшін алғытөлемді алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде. Дивандарды/креслоларды/пуфтарды/канапелерді және дивандарға арналған жиһаз керек-жарақтарын Сатып алушыға табыстау мерзімі – осы Шарттың 7.1.1-т. көрсетілгендей, Сатушының кассасына немесе есепшотына Тауар үшін алғытөлемді алған күннен бастап 60 (алпыс) жұмыс күні ішінде. Сатып алушы диванмен/кресломен/пуфпен бірге басқа Тауарды сатып алған жағдайда, ондай Тауар диванмен/кресломен/пуфпен бірге Шарттың 7.1.1-т.-ғы міндеттемелерді орындаған күннен бастап 60 (алпыс) жұмыс күні ішінде жеткізіледі. Төсекті/төсектің бас жағын табыстау мерзімі – Сатып алушыдан алғытөлемді алған күннен бастап 40 (қырық) жұмыс күні. Корпустық жиһазды табыстау мерзімі – Сатып алушыдан алғытөлемді алған күннен бастап 50 (елу) жұмыс күні. Бейстандартты тауарды (қасиет-сипаттары жекелей анықталған тауар) табыстау мерзімі: дивандар/пуфтар/канапелер – Сатып алушыдан алғытөлемді алған күннен бастап 90 (тоқсан) жұмыс күні, төсектер/төсектің бас жақтары – Сатып алушыдан алғытөлемді алған күннен бастап 60 (алпыс) жұмыс күні. Соғылған темір төсекті, Тұтас ағаштан жасалған төсекті табыстау мерзімі – Сатып алушыдан алғытөлемді алған күннен бастап 60 (алпыс) жұмыс күні. Сатып алушының жазбаша өтінішімен Тауарды табыстау мерзімін ұзартуға болады, алайда кез-келген жағдайда ол ең көбі 30 (отыз) күнтізбелік күнге ғана ұзартыла алады. Сатушы Сатып алушының келісімімен Тауарды белгіленген мерзімнен бұрын Сатып алушыға табыстауға құқылы. Тауарды бөліп жеткізуге рұқсат етіледі.
8.2. Тауар оның құнын толық мөлшерде және Шартта келіскен тәртіпте төлеген жағдайда ғана беріледі. Сатып алушының Тауарды табыстау бойынша міндеттемесі Сатып алушы оның құнын төлеу міндеттемесін орындап болған соң ғана пайда болады. Сатып алушы Тауар ақысын Шарттың 7.1.2-т. көрсетілген мерзімде төлемеген жағдайда, Тауарды Сатып алушыға табыстау мерзімі Сатып алушы Тауар ақысын толықтай төлеген сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күніне ауыстырылады. Сатушы Тауар ақысын толық көлемде төлегенге дейін Тауарды Сатып алушыға табыстамауға құқылы.
8.3. Тауарды Сатып алушының таңдауымен Сатушының күшімен немесе Сатып алушының күшімен жеткізуге болады. Бұл ретте Сатып алушы Сипаттізімде Тауарды жеткізудің қай әдісін таңдағанын көрсету керек Тауарды өзі алып кеткен жағдайда, Сатып алушының өкілі (курьер) Сатып алушының тауарын алуға өкілетті болғандығын растау үшін Сатушыға Сатып алушының Тауарын алу/Тауарды алған кезде құжаттарға қол қою құқығын растайтын нотариалды куәландырылған Сатып алушы сенімхатын беруге міндетті. Бұл талап орындалмаған жағдайда, Сатушы курьер тиісті түрде рәсімделген сенімхатты берген немесе Сатып алушы Тауарды өзі алған сәтке дейін Тауарды бермеуге құқылы.
8.4. Сатып алушы атынан Сатушыға жазбаша өтініштің түпнұсқасын берген (осы Шарт жасалған дүкен-салон арқылы) жағдайда ғана Сатып алушының бастамасымен жеткізілім күнін ауыстыруға болады.
8.5. Тауарды жеткізу қызметтері мен басқа қосымша қызметтер Сатып алушыға Сипаттізімде және Тауарды жеткізу, сақтау және құрастыру қызметтерін көрсету шарттарында (Шарттың №11 қосымшасы) көрсетілген тәртіпте және шарттармен көрсетіледі.
8.6. Тауарды Шартты орындау орнында табыстайды. Сатушының Тауарды табыстау бойынша міндеттемесі Тауарды Сатып алушыға немесе Тасымалдаушыға тапсырған сәттен бастап орындалған болып саналады.
8.7. Тауар Сатып алушының күшімен жеткізілген жағдайда, Сатушы Тауарды дүкен-салонды немесе Сатушы қоймасында Сатып алушыға немесе Тасымалдаушыға тапсырған сәттен бастап Тауардың бүтіндігі үшін жауапты емес. Мұндай жағдайда, Сатушының Тауарды Сатып алушыға тапсыру міндеттемесі Тауарды дүкен-салонда немесе Сатушы қоймасында Тасымалдаушыға табыстаған сәтте орындалған болып саналады.
8.8. Тауарды Сатып алушыға немесе Тасымалдаушыға тапсырған сәттен бастап Тауарға байланысты меншік құқығы және оның кездейсоқ бүліну, жоғалу немесе зақымдалу тәу.екелі Сатушыдан Сатып алушыға өтеді.
8.9. Егер оның тауарлық түрі, тұтыну қасиеттері, пломбалары, жапсырмалары, сондай-ақ тауарды сатып алу фактісін растайтын құжат сақталған жағдайда, тиісті сападағы тауарды қайтару мүмкін болады.
8.10 Тауар заңнамада көзделген негіздер бойынша қайтарылған жағдайда сатушы қайтарылған тауарды сатып алушыдан жеткізуге сатушының шығыстарын қоспағанда, сатып алушыға Шартқа сәйкес төленген соманы сатушы қайтарылған тауарды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, неке расталған жағдайда, ал сапалы тауар қайтарылған жағдайда қайтарады. Сатып алушы қайтарылатын тауарға қойылатын талаптарды сақтаған жағдайда.
8.11 Сатып алушы ақша қаражатын қайтару Сатып алушы ұсынған деректемелер бойынша банк шотына аудару жолымен жүзеге асырылатынына қарсы емес және келіседі. Сатып алушы деректемелерді ұсынбаған жағдайда сатушы ақша қаражатын қайтару жөніндегі міндеттемелерді бұзған болып есептелмейді.

9. ТАУАРДЫ ҚАБЫЛДАУ

9.1. Сатып алушы Тауарды табыстау бойынша келісілген мерзімнің соңғы күнінен кешіктірмей Тауарды қабылдауға міндетті. Тауарды Шартты орындау орнында қаптамасын ашу және Сатып алушы өкілінің жанында қарап-тексеру арқылы қабылдайды. Сатып алушы Тауарды қабылдаған кезде оның көзге көрінетін зақымдарының/ақауларының жоғына көз жеткізу үшін Тауарды қарап тексеріп, оны қабылдауға міндетті. Тауардың зақымдары/ақаулары анықталған жағдайда, Сатып алушы тауар жөнелтпе құжатында зақымдардың/ақаулардың барын көрсетеді. Тауар жөнелтпе құжатына Тауардың көзге көрінетін зақымдарын/ақауларын көрсетпей қол қойған жағдайда, Сатып алушы бұдан әрі мұндай зақымдарға/ақауларға сілтеме жасай алмайды. Сатып алушы немесе Тасымалдаушы Тауардың қаптамасын ашудан және қараудан бас тартуға құқылы, мұндай жағдайда бас тарту фактісі тауар жөнелтпе құжатында көрсетіледі.
9.2. Сатып алушы Тауарды қабылдау барысында оның Шарттың сапа бойынша талаптарына сәйкес келмейтінін анықтаған жағдайда, Тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы. Бұл жөнінде Сатып алушы тауар жөнелтпе құжатында өз қолымен жазба қалдырады. Қалған жағдайларда, Тауарды табыстау мерзімі жеткеннен соң Тауарды қабылдаудан бас тарту негізсіз болып табылады.
9.3. Сатып алушы Тауарды қабылдауға тиісті жағдайларды қамтамасыз етеді, соның ішінде:
 • 9.3.1 Шартты орындау орнында өз басы болуын қамтамасыз ету. Тауар осы Шарт пен оның Қосымшаларының (Сипаттізімдер) түпнұсқасын, 100% төлем жасалғанын растайтын төлем құжатының түпнұсқасын көрсеткен жағдайда Сатып алушыға тапсырылады.
 • 9.3.2 Есік орындарының Тауар габариттеріне сәйкес келуін қамтамасыз ету. Іс жүзінде Тауарды тапсыру сәтінде есік орындарының, және/немесе дәліздердің, және/немесе бұрамалы басқыштың, жеделсатының Тауар габариттеріне сәйкес келмейтінін анықтаған жағдайда, Тауарды тапсыру туралы құжатта тиісті белгі қойылады. Сатып алушының келісімімен және техникалық конструкторлық мүмкіндік болған жағдайда, Тауарды Сатып алушының қаражаты есебінен бөлшектеп, ажыратылған күйінде жеткізеді. Басқа жағдайларда мұндай жайт Сатып алушының өз міндеттемелерін орындамауы болып саналады.
9.4. Сатып алушы Тауарды тиісті түрде қабылдау шарттарын қамтамасыз етпеген жағдайда, оны Тараптар келіскен уақытта, Сатып алушының қаражаты есебінен алғытөлем жасау шартымен «Тауарды жеткізу, сақтау және құрастыру қызметтерін көрсету шарттарына» сәйкес қайта жеткізеді.

10. КЕПІЛДІКТЕР

10.1. Тауарға, соның ішіне матрастар, іргелер, төсектер, төсектің бас жақтары, дивандар, креслолар, пуфтар, орындықшалар, тумбаларға қатысты кепілдік мерзім 18 айды құрайды (осы Шарттың тиісті Тауар бойынша қосымшаларында немесе Тауардың құжаттарында/затбелгісінде өзге мерзім көрсетілмесе). Корпусты жиһазға (шкафтар, стеллаждар, үстелдер, тумбалар) байланысты кепілдік мерзім (бұйым төлқұжатында өзге мерзім көрсетілмеген жағдайда) 18 айды құрайды. Түрлендірілетін Ergomotion іргесіне кепілдік күтім жасау мерзімі осы Шарттың Қосымшасында белгіленген. Оятқыштарға, хош иісті диффузорларға, массажерлерге кепілдік мерзімі-12 ай. Кепілдік сатып алушының тауарды пайдалану, сақтау, тасымалдау қағидаларын немесе тауарға күтім жасау, тауарды мақсатынан тыс пайдалану жөніндегі ұсынымдарды, тауарды бүлдіруге немесе жоюға бағытталған әрекеттерді, еңсерілмейтін күштің іс-қимылдарын, сондай-ақ механикалық зақымдануы бар тауарды бұзуы, дербес жөндеу іздері нәтижесінде туындаған зақымдары мен кемшіліктері бар тауарға қолданылмайды немесе дизайндағы өзгерістер. Керек-жарақтарға (матрасқаптар, жастықтар, тыстар, көрпелер, көрпе-жастық тысы және т.б.) арналған кепілдік мерзім сатып алған күннен бастап 14 күнтізбелік күнді құрайды. Өндірушінің Smart Jet, Smart Jet S, Smart Jet Space Energy, үлгісіндегі массаж креслосына (бұдан әрі – тауар) кепілдік мерзімі тауар Сатып алушыға немесе оның Өкіліне берілген сәттен бастап электр механизмдерге 24 айды және қаптауышына 6 айды құрайды. Кепілдік Пайдаланушы Тауарды пайдалану, сақтау тасымалдау ережелерін бұзғаны немесе Тауардың күтімі бойынша кеңестерді орындамағаны, Тауарды тағайындалған мақсатынан өзге мақсаттарда пайдаланғаны, Тауардың зақымдануына немесе бүлінуіне бағытталған әрекеттерді орындағаны нәтижесінде, күші еңсерілмейтін әрекеттер нәтижесінде зақымдары мен кемшіліктері пайда болған Тауарға, сондай-ақ механикалық зақымдары немесе өз күшімен жөндеу белгілері немесе құрылымын өзгерту белгілері бар Тауарға таралмайды.
10.2. Кепілдік мерзім Тауарды Сатып алушыға табыстаған сәттен басталады.
10.3. Тауарды үлгілер бойынша сатқан жағдайдағы Сатып алушының шағымдары Сатушыға барлық талаптарға негіз болатын қажетті құжаттарды (кепілдік мерзімдері немесе қызмет мерзімдері белгіленген тауарды сатып алу фактісін растайтын құжат, төлқұжат немесе оны алмастыратын өзге құжат (бар болса), кепілдік талон (бар болса) қоса отырып жіберіледі.
10.4. Сатып алушы Пайдаланушының Тауарды дұрыс пайдалануы салдарынан орын алған ақаулар бойынша, сондай-ақ Тауарды Сатушыдан басқа тұлға құрастыруы (монтаждауы) нәтижесінде пайда болған ақаулар бойынша шағымдары қанағаттандырылмайтынын мойындайды және келіседі.

11. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

11.1. Сатып алушы Тауардың және Сатушының қосымша қызметтерінің ақысын төлеу бойынша, сондай-ақ Тауарды қабылдау бойынша Шарт пен оның Қосымшаларында қарастырылған шарттар мен мерзімдерді бұзған жағдайда, Сатушы біржақты тәртіпте Шартты толықтай немесе ішінара орындаудан бас тартуға құқылы.
11.2. Сатып алушы Тауарды қабылдаудан бас тартқан жағдайда, Сатып алушы Сатушының Шартты орындау бойынша әрекеттеріне байланысты шығындарды, соның ішінде көлік шығындарын, қызметтерді көрсету шығындарын және т.б. өтеуге міндетті.
11.3. Сатушы Шартты орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауап бермейді, егер бұл Сатып алушының Шарт бойынша өз мойнына алған міндеттерді орындамағаны салдары болса.
11.4. Сатып алушының Тауардың кемшіліктерін жою бойынша талаптары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген мерзімнің ішінде орындалуы тиіс.

12. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

12.1. Сатушы Шарттың жаңа редакциясын жариялау арқылы Шартқа өзгерістер енгізуге құқылы.
12.2. Сатып алушы Сатушының осы Шарт бойынша талап ету құқығын Сатып алушының жазбаша келісімін алмай-ақ кез келген үшінші тұлғаға беруге құқылы екенін растайды және өзінің келісімін береді. Талап ету құқығын беру туралы хабарлама Сатып алушыға кез келген ыңғайлы байланыс құралымен, оның ішінде Шартқа қол қою кезінде Сатып алушы көрсеткен телефон нөміріне смс түрінде жіберілуі мүмкін. Сатушы мұндай хабарламаны Сатып алушының ұялы байланыс операторы тарапынан байланысты себептер бойынша немесе оларға берілген дұрыс емес деректердің салдарынан алмағаны үшін жауапты болмайды.
12.3. Сатып алушы Шартқа қосылу туралы келісімге қол қою арқылы Сатушыға Сатып алушының дербес деректерін (аты-жөні, туған күні мен жері, азаматтығы, тұрғылықты жері, төлқұжат деректері) жинау, жүйелеу, сақтау, нақтылау, жаңарту, пайдалану, жою траншекаралық беру құқығын ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай, өңдеу құқығын береді.
12.4. Сатып алушы Қосылу туралы келісімге қол қою арқылы өзінің сатып алуға ниеттенген Тауарды сатып алатынын растайды. Сатып алушы жеке қол қоюы арқылы Шарт жасасқан сәтте оған келесі құжаттармен танысқанын растайды: Тауарды жеткізу, сақтау және құрастыру қызметтерін көрсету талаптары, Матрасты, төсекті, диванды/креслоны/пуфты, Sleep Professor сауда белгісінің жастықтарын, ErgoMotion іргесін, корпустық жиһазды пайдалану ережелері мен оларға күтім жасау бойынша ұсыныстар мен пайдалану ережелері. Осы Шарттың барлық Қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады. Сатып алушы Тауар үлгісімен танысқан және оған байланысты ешқандай наразылығы жоқ.
12.5. Сатушы наразылықты барынша тез қаралуы үшін осы Шарт рәсімделген салон-дүкенге келесі құжаттардың көшірмелерін тапсыра алады: Қосылу туралы келісім, тауар жөнелпе құжаты.
12.6. Оқылуында әркелкілік туындаған жағдайда Тараптар Шарттың орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алады; Наразылық білдіруге арналған телефон +77008368805; Жеткізу және қызмет көрсету бөлімінің телефон нөмірі 87273871457
12.7. Сатушыға Шарт талаптарының орындалуына қатысты наразылықты https://askona.kz/claim/ сілтемесі бойынша өтіп, қажетті мәліметтерді / өтінішті / наразылықты толтыру арқылы жібере аласыз.

Бөлшектеп сатып алу-сатуға арналған оферта шартына № 2 Қосымша

Матрастар бойынша кепілдік міндеттемелер

Өндірушінің барлық матрастар (бұдан әрі – тауар) бойынша кепілдік мерзімі тауарды Сатып алушыға табыстаған сәттен бастап 18 айды құрайды. Бұл кепілдік матрастарда материалдардың ақаулары және өндірістік ақау анықталған жағдайда қолданылады. Сатушы матрастардың келесі топтамасына Кеңейтілген кепілдік ұсынады:

 • - Grether & Wells (Genesis үлгісінен басқа) - 30 жыл (Gretner & Wells фирмалық іргесімен бірге сатып алған жағдайда – 35 жыл);
 • - Askona Original Pro - 25 жыл;
 • - Grether & Wells Genesis - 25 жыл;
 • - Askona Original Adaptive, Ergo Adaptive - 25 жыл;
 • - Serta Perfect Sleeper топтамасының матрастарына - 30 жыл;
 • - Askona Classic - 25 жыл;
 • - ASKONA ORTHO - 25 жыл;
 • - Askona Basic (iComfort, iComfort Plus, Flex Air, iSimple Air 9, iSimple Air 14 үлгілерінен басқа) - 10 жыл;
 • - Askona Plush, Seaqual, FAMILY - 25 жыл;
 • - Askona Sleep Expert (Master и Master Comfort үлгілерінен басқа) - 10 жыл;
 • - Technology (Flow, Ergo Comfort) - 25 жыл;
 • - Askona Promo Fortuna, Erica, Flash, Comfort Plus модельдері - 3 жыл;
 • - ASKONA Kids/ SERTA KIDS - 3 жыл;

Кеңейтілген кепілдік – сатып алушының таңдауы бойынша ұқсас тауарға немесе басқа тауарға өндірістік ақауы бар тауарларды өтеусіз алмасу кепілі.

Айырбастау үшін Тұтынушы тауарларды өз есебінен және өз күшімен Сатушының мекенжайы бойынша немесе Сатушының күшімен 11-қосымшада көрсетілген Тарифтерге сәйкес жеткізеді.

Кеңейтілген кепілдік, ҚР қолдныстағы заңнамасында қарастырылған жағдайлардан басқа, Тауарды сату-сатып алу шартын орындаудан бас тарту немесе Тауарды ауыстыру немесе ақшалай қаражатты қайтару мүмкіндігін білдірмейді.

Сатушы келесі талаптардың толықтай орындалуы шартымен ақаусыз жұмысқа кепілдік береді және кеңейтілген кепілдік міндеттемелерін орындайды:

 • 1. Кеңейтілген кепілдік матрацтардың серіппелі блоктарымен байланысты өндірістік ақауларға, басқа серіппесіз матрацтарға Кеңейтілген Кепілдік осы матрацтардың құрамына кіретін көбіктердің өндірістік ақауларына қолданылады.
 • 2. Кеңейтілген кепілдік осы кепілдік міндеттемелерінің орындалуы, матрастың бүйіржағына тігілген затбелгі мен онда матрастың жеке штрих-кодының сақталуы, сондай-ақ сатып алу фактісін растайтын құжаттардың сақталуы шартымен әрекет етеді. Тігілген затбелгіде матрастың қызмет мерзімі көрсетілген.
 • 3. Кепілдік Матрастарды пайдалану ережелері мен күтім жасау бойынша кеңестерде көрсетілген талаптардың сақталуы шартымен таралады.
 • 4. Матрас көзге көрінетін дақ пен лассыз әрдайым таза күйінде болу керек.
 • 5. Кеңейтілген кепілдік матрасты Askona фирмалық салонында матраспен бірге сатып алынған қорғаушы қапқа салып пайдаланған жағдайда ғана таралады (Mediflex Kids матрастарын, арнайы қапты таңдап алу мүмкін болмайтын дөңгелек пішінді және өлшемдері бейстандартты матрастардан басқа). Қорғаушы қап матрасты лас пен сұйықтың өтуінен толықтай сақтайды.
 • 6. Кеңейтілген кепілдік механикалық зақымдары, өз бетімен жөндеу немесе матрас құрылымын өзгерту белгілері жоқ матрастарға таралады.
 • 7. Биіктігі 27 см-ден асатын матрастар үшін (ересектерге арналған; Grether & Wells Exclusive-ден басқа барлық сериялар) Кеңейтілген кепілдік тек тегіс (тік) көлденең беті бар негізде немесе ASKONA/Grether&Wells фирмалық негіздерінде ұйықтайтын орынның сенімді құрылымын қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ матрастың шөгуінің пайда болуын азайту мақсатында ғана қолданылады. Осы пайдалану шарттары бұзылған жағдайда биіктігі 27 см-ден асатын матрасқа кеңейтілген кепілдік берілмейді.
 • 8. 27 см-ге дейінгі матрастар үшін Кеңейтілген кепілдік матрасты тік көлденең бет үстінде – мысалы, Аскона фирмалық іргесінде – немесе ламелдерінің арасындағы аралық 8 см дейінгі ортопедиялық іргенің үстінде мақсаты бойынша ғана (матрас жату үшін) қолданған жағдайда таралады.
 • 9. Тауар сауда залында көрме үлгісі ретінде шығарылмады

Кеңейтілген кепілдік келесілерге таралмайды:

 • 1. Матрасты пайдалануға байланысты материалдардың табиғи тозуы.
 • 2. Матрастың мата қабатындағы зақымдар: сызаттар, кесіктер, ілгектер, дақтар және лас.
 • 3. Ұйықтайтын адам салмағының қысымынан пайда болатын жұмсақ қабаттардың табиғи жолмен апшуы. Ең үлкен жүктеме түсірілетін аймақтарында жұмсақ қабаттардың апшуы, әдетте, барлық матрастарда 3 сантиметрге дейін құрайды, бірақ ұйықтайтын адамның салмағына қарай бұдан да жоғары болу мүмкін. Бұл матрастың тұтынушылық сипаттамаларына әсер ететін құрылымдық ақау немесе өдірістік ақау болып табылмайды. Бұл матрас ұйықтайтын адамның денесіне бейімделетінін ғана білдіреді.
 • 4. Матрастың қолданылып жатқан іргенің пішініне бейімделуі.
 • 5. Матрастың декоративтік элементтері. Тұтқалары декоративтік қызмет атқарады және екі кісілік матрастарды көтеріп тасу және басқа бетіне аудару үшін арналмаған.
 • 6. Коммерциялық мақсатта пайдалануға рұқсат берілмей, коммерциялық мақсаттарда қолданылатын матрастар.

Бөлшектеп сатып алу-сатуға арналған оферта шартына № 3 Қосымша

Матрасқа күтім жасау бойынша ұсыныстар және пайдалану ережелері.

Матрасты тек мақсатына сәйкес пайдаланыңыз. Матрас тек тұрғын үй-жайларда жатуға арналған. Матрас үстіне жиі отыруға, соның ішінде матрастың шетінде отыруға арналмаған.

Матрасты тек көлденең күйінде пайдаланыңыз және сақтаңыз. Матрасты қырлатып қоймаған жөн.

Матрасты тасымалдау бойынша белгілі бір ережелер бар. Матрасты матрастың бурлетінде орналасқан тұтқалардан ұстап тасымалдауға болмайды. Матрасты матрастың төменгі қабаттарының астынан ұстап тасымалдау керек. Бурлетте орналасқан тұтқаларды матрасты аудару және төсек жапқан кезде көтеру үшін пайдалануға болады.

Матрасқа жасалатын негізгі күтім – оны желдету және шаңсорғыштың көмегімен үстіңгі бетінен шаңды алып тастау. Матрасты қағуға болмайды, өйткені қатты механикалық әсер матрастың тұтастығын бұзуы мүмкін.

Матрас жабық жылытылатын үй-жайда сақталады. Матрастарды сақтаудың оңтайлы температурасы +10°C-тан + 25°C-қа дейін болуы және ылғалдылығы 80 %-дан аспауы керек. Сақтау барысында конденсаттың пайда болуын тудыратын температураның күрт өзгеруін болдырмау керек. Сақтау жағдайлары өнімге ылғалдың, ашық күн сәулесінің және агрессивті ортаның әсерін болдырмауы керек. Матрас тек көлденең күйінде ғана сақталады.

Матрасты жылыту аспаптарына тікелей жақын жерде орнатқан кезде олардың беті пайдаланған уақытта қызудан қорғалуы тиіс. Қыздыру температурасы +40°C-тан аспауы тиіс.

Матрасты пайдаланған кезде жиһаз өнімдеріне, оның ішінде еденге тиетін элементтеріне басқа сұйықтықтардың төгілуіне жол бермеу керек. Егер сізге дақтарды кетіру керек болса, онда өте аз мөлшерде суланған тоқыма заттарды (кілемдер мен қаптаманы) тазалауға арналған құралдарды қолданған жөн. Матрасты үтікті пайдаланбай, ашық ауада кептіріңіз.

Назар аударыңыз! Матрасты қаптамадан шығарғаннан кейін, өнімді қолданар алдында өндірістік иісті кетіру үшін кең бөлмеде кем дегенде 1 апта желдету керек. Матрастан сіңіргіш зат салынған пакеттерді (бар болғанда) алыңыз. Бұл процесті тездету үшін матрасты шаңсорғышпен тазалау керек. Күндізгі уақытта матрас үстіндегі төсек-орын жабдығын алып тастау керек. Барлық ережелер сақталғанда иістің қарқындылығы төмендейді, 14 күннен кейін ол ең төменгі мөлшерде болады. Матрасты тұрақты түрде пайдаланған кезде, оны желдетіп, кептіріп тұру қажет. Бұл процедура айына кемінде 1 рет жүргізілуі керек.

Матрасты пайдаланғанда өзіне тән ерекше шу (сырт еткен дыбыс, қытырлау, сыбдырлау, сықырлау) пайда болуы мүмкін. Бұл дыбыстардың болуы орынды және бұл ақау емес (олар матрасқа кіретін табиғи компоненттерді аздап қысқан кезде пайда болады) және матрастың 30 күн пайдаланғаннан кейін шамалы деңгейге дейін азаяды.

Матрастың беріктігіне ол қолданылатын бет әсер етеді. Матрас беттен салбырап түспеуі тиіс, төсектің ішкі қондыру орнынан ұзындығы немесе ені 1,5 см асатын матрасты пайдалануға тыйым салынады. Иіліп желімделген ламелі бар икемді негіздер үшін бір ұйықтайтын орынға рұқсат етілген жүктемені сақтау керек, жүктеме матрастың ламелдері шығып тұратын жерлеріне түсуі керек. Матрасты тұтас тегіс көлденең бетте немесе серпімді ламелдері бар жоғары сапалы ортопедиялық негізде пайдаланыңыз. Негіздің негізгі бөлігіндегі ламелдер арасындағы қашықтық 8 см аспауы керек. Ені 140 см асатын матрас үшін қосымша бесінші аяғымен жабдықталған негізді пайдалану ұсынылады. Матрасты серіппелі торы бар төсекте, дивандарда немесе гамак әсерін тудыратын басқа беттерде пайдалануға тыйым салынады.

Матрасты серпімді ламелдері бар ортопедиялық бетте пайдаланған кезде, матрастың қаттылығы өзгереді – төсеніш ламелдердің икемділігіне байланысты мәлімделгеннен сәл жұмсақтау болады.

Матрастың пайдаланылатын негіз формасын қабылдауы өндірістік ақау емес.

Өзгермелі негіздер үшін тек өзгермелі негіздерге арналған матрастарды ғана таңдаңыз.

Royal Masterpiece матрасқабы Royal Masterpiece матрасының бөлігі емес. Royal Masterpiece матрасын матрасқабымен пайдаланған жөн. Пайдалану ыңғайлы болуы үшін Royal Masterpiece матрасқабын матрасқа түймелермен бекітуге болады. Royal Masterpiece матрасқабын жұмсақ төсеме қабаттар отырып кетпеуі үшін үш айда бір рет сілкіп қағу керек.

Төсектің өлшемі матрастың өлшеміне сәйкес келуі маңызды. Егер сіздің матрасыңыз кішірек немесе үлкенірек болса, онда матрас өз пішімін өзгертіп, тиісті функциялары сапалы түрде істемейді.

Тек латекс немесе полиуретан көбік негізіндегі серіппесіз матрастарды ғана бүктеуге және бүгуге болады. Серіппелі матрасты бүктеуге, бүгуге болмайды. Бұл матрастың төсеме қабаттары мен серіппелі блоктарына зақым келтіруі мүмкін. Тасымалдаған кезде, қиын жерлерден өткізу үшін матрастың аз ғана сәл бүгілуіне жол беріледі.

Жүктемені матрасқа біркелкі бөлу керек. Жарты жылда бір рет астыңғы жағын және үстіге аудару, ал 1–3 айда бір рет матрасты – бас пен аяқтың орналасу қалпын орындарымен ауыстыру қажет. Бұл төсеменің жұмсақ қабаттары бастапқы тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіруі үшін қажет, өйткені пайдалану барысында олар тығыздалып, соның нәтижесінде аздап отырып қалады. Бұл ыңғайлы төсеме қабаттары ретінде пайдаланылатын материалдардың қасиеттеріне байланысты және өндірушіге байланысты емес объективті фактор. Бұл ереже біржақты матрастарға (Double Support Hard, Double Support Soft, Double Support Multi, Grether & Wells сериялы матрастарына және Sleep Professor сериялы матрастарына) қолданылмайды, оларды 1-3 айда бір рет басы мен аяғының орындарын ауыстырып отыру керек және Grether & Wells топтамасының матрастарына (Wedding Collection, Royal Masterpiece матрасы) бұл ереже тек ұсыныс ретінде ғана қатысты болуы мүмкін.

Матрас отырып қалған жағдайда, ең алдымен, деформациялардың, негізде ойықтардың жоқ екеніне назар аудару керек. Екіншіден, матрасты екінші жағына аударып, жоғарыда келтірілген ұсыныстарға сәйкес оны кемінде 60 күн дұрыс пайдалану қажет.

Матрас үстіне секіруге, матрас үстімен жүруге және оны қатты механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

Салмағыңыздың осы үлгі үшін ұсынылған мәндерге сәйкес келетінін тексеріңіз. Егер салмақ көрсетілген шектеулерден асып кетсе, матрастың қызмет ету мерзімі айтарлықтай төмендейді.

Матрастың құрамында адам мен қоршаған ортаға қауіпті заттар жоқ, қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны тұрмыстық қалдық ретінде жоюға болады.

Бөлшектеп сатып алу-сатуға арналған оферта шартына № 4 Қосымша

Төсектерге/төсектің бас жақтарына ұсынылатын кепілдік міндеттемелер

Өндірушінің барлық төсектер/төсектің бас жақтары (бұдан әрі – тауар) бойынша кепілдік мерзімі, тауар затбелгісінде басқа мерзім көрсетілмеген жағдайда, тауарды Сатып алушыға немесе Өкілге табыстаған сәттен бастап 18 айды құрайды.

Бұл кепілдік материалдардың ақаулары және тауардың өндірістік ақаулары анықталған жағдайда қолданылады.

Сатушы келесі төсектерге/төсектің бас жақтарына Кеңейтілген кепілдікті ұсынады:

Кереуеттер/төсектің бас жақтарының үлгілері

Кеңейтілген кепілдік

Кровати серий Polly (Полли), Twiggy ( Твигги), Ruby ( Руби), Neo (Нео)

24 ай

Avinon (Авинон), Luara (Луара), Provance (Прованс), Сhris (Крис), Cassis (Кассис), Parma (Парма), Modena (Модена), Corsa (Корса), Antica (Антика)

2 жыл

Vanessa (Ванесса), Laima (Лайма), Gwen (Гвен), Gwen Grand (Гвен Гранд), Linea (Линея), Poline (Полин), Domenico Ergo, Erica Ergo, Elisa Ergo, Emma New (Эмма Нью), Evelin (Эвелин), Evelin I (Эвелин), Ivona (Ивона), Arcadia (Аркадия), Arno, CAROLINA, CAROLINA GRAND, CASSANDRA, Domenico, Domenico Lux, Duglas new, (Дуглас нью), ELISA, ELISA GRAND, Gabrielle, Gracia (Грация), Lema New (Лема Нью), Murrey (Мюррей), Luiza Grand (Луиза Гранд), MARLENA, MILANA NEW, Naomi (Наоми), Oliver (Оливер), ORLANDO, Orlando Ergo, RICHARD GRAND, ROMANO, Romano Ergo, SILVANA, SOFIA, VIRGINIO, Vanessa (Ванесса), Emma New (Эмма Нью), Minty Box (Минти Бокс), Ashley (Эшли), Charlotte (Шарлотта), Vienna (Вена), Cambridge (Кембридж), Chicago (Чикаго), Headboard Rachel (Рейчел), Jane (Джейн), Lakeland (Лейкленд), Madison (Мэдисон), Midland (Мидланд), Richmond (Ричмонд), ROLF (Рольф), Vermont (Вермонт), PALM BAY, Pola (Пола), Rachel (Рейчел), Magica (Магика), Britny (Бритни), Minty (Минти), Emma new (Эмма нью), Star (Стар), Milana New (Милана Нью), Lema New (Лема Нью), Rachel New (Рэйчел Нью), Nikolet (Николет), Richard New (Ричард Нью), Duglas New I (Дуглас Нью), Murrey I (Мюррей), Gwen I(Гвен), Luiza Grand I (Луиза Гранд), Magica Box I (Магика Бокс), Milana New I (Милана Нью), STAR I (Стар), Vanessa I (Ванесса), Ashley I (Эшли), Emma New I (Эмма Нью), Rachel New I (Рэйчел Нью), Lema New I (Лема Нью), Minty Box I (Минти Бокс), Tess (Тесс), Tess Ergo (Тесс Эрго), Friza (фриза), Margot (Марго).

10 жыл

Bridget (Бриджит), Vesta (Веста), Regina new (Регина нью), Regina extra (Регина экстра), Viola (Виола), Gamma (Гамма), Alta (Альта), Kaffa (Каффа), Bridget plus (Бриджит плюс), Olova (Олова), Ohta (Охта), Terek (Терек), Rooney (Руни), Born (Борн), Lea (Лея), Locky New (Локи Нью), Melissa (Мелисса).

18 ай

Luiza I (Луиза), Erin I (Эрин), Sonata (Соната), 050, Avril (Аврил), Astra (Астра), Astra Long (Астра Лонг), Lira (Лира), Relax I (Релакс), Extra I (Экстра), Runa (Руна), Runa Box I (Руна Бокс), Ron (Рон), Twist I (Твист), Lira Box I (Лира Бокс), Chloe (Хлоя), Milora (Милора), Dora (Дора)

36 ай

Кеңейтілген кепілдік – бұл тауарды жөндеу, соның ішінде, қажет болса, оның жеке бөліктерін ауыстыру арқылы тауардың өндірістік кемшілігін жою (кепілдікті күтім жасау). Кеңейтілген кепілдікті қолдану Тауарды сату-сатып алу шартын орындаудан бас тарту не тауардан бас тарту немесе тауарды ауыстыру не ақшалай қаражатты қайтару мүмкіндігін білдірмейді.

Егер тауар немесе оның қосалқы бөлшектері бұдан әрі Аксона сұрыпталымына кірмесе, Аксона сәйкес ауыстыруды ұсынады. Сәйкес ауыстыруға не жататынын тек Аксона анықтайды.

Сатушы келесі талаптардың барлығын орындау шартымен ғана тауарға кепілдікті күтім жасау қызметтерін көрсетеді:

 • 1. Кепілдікті күтім жасау төсектің бас жағымен, арқалығымен, белдемелерімен (қапталдарымен), төменгі жағымен байланысты өндірістік ақауларға таралады.
 • 2. Кепілдікті күтім жасау осы кепілдік міндеттемелерді, таңбалама құлақшаларды (арқалықтың төменгі жағында, орталық белдемеде) және төлқұжатты (құжаттармен және құрастыру жөніндегі нұсқаулықпен бірге, төсектердің арқалығы/бас жағы салынған пакетке салынады), сондай-ақ сатып алу фактісін растайтын құжаттарды сақтау шартымен тауарға таралады.
 • 3. Тауарды қабылдау, төсекті/төсектің бас жағына күтім жасау бойынша ұсыныстарда және оны пайдалану ережелерінде көрсетілген төсекті және төсектің бас жағын пайдалану және күту бойынша талаптарды орындау.
 • 4. Тауар көзге көрінетін дақ пен кірсіз, таза күйінде болуы керек.
 • 5. Кепілдікті күтім жасау механикалық зақымдары, өз бетімен жөндеу немесе тауар құрылымын өзгерту белгілері жоқ төсектерге/төсектің бас жақтарына таралады.
 • 6. Тауар сауда залында көрме үлгісі ретінде қолданылмаған.
 • 7. Тауарды қабырғаның немесе басқа тік тіреудің жанында пайдалану.
 • 8. Тауарды тағайындалуы бойынша (төсек жату үшін) қолдану.
 • 9. Кеңейтілген кепілдік атушыдан тауарды (кереуетті) және құрастыру қызметтерін біржолғы сатып алу шартымен беріледі.

Кепілдікті күтім жасау мыналарға таралмайды:

 • 1. Тауарды пайдаланудан материалдардың табиғи жолмен тозуы, соның ішінде экобылғарының қажалуы немесе жоғарғы қабатының түсуі, қаптауышының және/немесе төсектің тыстарының ысыла-ысыла тесілуі.
 • 2. Тауардың мата жабынындағы зақымдар: сызаттар, кесіктер, ілінулер, дақтар және кір, тазалау белгілері.
 • 3. Қолданыста болуына байланысты тауардың жұмсақ қабаттарының табиғи жолмен отыруы.
 • 4. Тауардың декоративтік элементтері (стразалар, меруерт және т.б.).
 • 5. Коммерциялық мақсатта пайдалануға рұқсат берілмей, коммерциялық мақсаттарда қолданылатын төсектер.
 • 6. Іргелер, ламельді жақтаулар, көтеру механизмімен жабдықталған жақтаулар, жақтауды көтеру механизмі.
 • 7. Жаңа бұйымда пайдаланып бастағаннан бір апта ішінде кететін өндірістік иістің болуы.

Бөлшектеп сатып алу-сатуға арналған оферта шартына № 5 Қосымша

Тауарды қабылдау, төсекке / бас жақ тақтаға күтім жасау бойынша ұсыныстар және оны пайдалану ережелері.

Әр төсекпен / бас жақ тақтасымен бірге қорапқа төсекке / бас жақ тақтасына күтім жасау және пайдалану туралы егжей-тегжейлі нұсқаулар, құрастыру нұсқаулары бар құжаттар салынған. Құрастыру және пайдалану сәтіне дейін құжаттарды оқып шығыңыз.

Төсекті / тақтаны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.Төсек жатуға арналған.

Бір ұйықтайтын орынға ұсынылған жүктемені шамадан асырмаңыз: ламелдері бар негізге немесе көтеру механизмі бар негізге – 140 кг, төсек-орын жабдығын салуға арналған жәшіктің (бар болғанда) түбіне біркелкі бөлінген жүктеме – 10 кг.

Тауар жабдықталған жабық тұрғын үй-жайда үстінде демалуға арналған. Өнімнің көркемділігі мен ақаусыздығын сақтайтын мерзім көбінесе оны пайдалану жағдайларына байланысты болады. Кейбір қарапайым тәжірибелік кеңестерге сүйене отырып, сіз әрдайым өнімнің барлық элементтерін жақсы күйінде сақтай аласыз.

Төсекті/бас жақ тақтаны (бұдан әрі – тауар) алған кезде, тауарды оның жиынтығы мен сыртқы сапалық белгілерін міндетті түрде тексеріп алыңыз. Әр затты қаптамасынан шығарып, өнімді тексеріңіз. Механикалық зақым анықталған жағдайда, маман шыққанға дейін қаптаманы сақтаңыз. Механикалық зақымға байланысты емес ақаулар анықталған жағдайда (МДФ табақтарының өлшемдерінің сәйкес келмеуі, қаптаманың түсінің, өлшемдерінің сәйкес келмеуі, тарту бауларының болмауы және т.б.) тиісті бөліктің қаптамасын суретке түсіріңіз немесе осы заттаңбаларды сақтаңыз. Тауар қаптамасының затбелгілерінен алынған ақпарат кемшіліктердің себептерін анықтау және шағым сипатындағы мәселелерді шешудің жедел әдісін таңдау кезінде маңызды.

Ең алдымен сызылған, сынған, майысқан жерлерін, тұтас бетті құрайтын фактурасының айтарлықтай айырмашылықтарын, фурнитураның болмауын анықтау мақсатында бет панельдері мен шыны беттерін және т.б. қарап шығыңыз.

Есіңізде болсын: жиһаз бұйымдарының кемшіліктерін көрсетпей өнімді қабылдап алу салдары болашақта сатып алушыны оларға сілтеу құқығынан айырады.

Назар аударыңыз: тауарды құрастыру процесін кәсіпқой мамандарға сеніп тапсырғаныңыз жөн. Өнімді өзіңіз құрастыратын болсаңыз, құрастыру нұсқауларының ұсыныстарын орындаңыз. Құрастырылғаннан кейін төсек қолданысқа берілді деп саналады.

Мыналар тауардың ақауы емес: жүктемелерді алып тастағаннан кейін пайда болатын және қолмен тегістегеннен кейін жоғалып кететін жұмсақ элементтердің қаптау материалындағы болмашы қатпарлар, жалпы қарағанда жиынтықтың түсіне әсер етпейтін материалдардың шамалы әркелкілігі, жиһаз матасының, төсек экобылғарысының, кішкене тумбалардың, банкеткалардың реңкінің мата үлгісінен 1-2 реңкке ауытқуы; жиһаз матасының, төсектер экобылғарысының, кішкене тумбалардың, банкеткалардың реңкінің бір немесе жеке-жеке тапсырыс бойынша бір-бірінен 1-2 реңкке ауытқуы, велюр қаптау материалдарында «дымқыл» қолдың іздері, жаңа өнімді алғашқы пайдаланған кезде жоғалып кететін шамалы өндірістік иісі, өнімнің пайдалану қасиеттеріне әсер етпейтін шартты түрде көрінетін бөліктерінің құрауыштары түсінің өзгеруі (мысалы, МДФ табақтары – төсек-орын жабдығына арналған қораптың түбі).

Төсекті жинағаннан кейін, төсекті қолданар алдында кем дегенде 48 сағат желдету ұсынылады. Жаңа өнімнің өндірістік иісі болуы мүмкін.

Өнімге күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз, матаның түсі оңып кетуі немесе өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты өзгеріс және жиһаз бұйымдары сапасының төмендігінің белгісі емес.

Тауарды құрғақ, желдетілетін үй-жайда, от қауіпті құралдар мен ашық от көздерінен алшақ жерде пайдалану керек. Тауарды қыздыру және жылыту аспаптарына тікелей жақын жерде орнатқан кезде, пайдаланған уақытта тауардың беті қызудан қорғалуы тиіс. Жиһаз элементтерінің қызу температурасы +35 °C-тан аспауы керек. Тауарды +10 °C және +35 °C аралығындағы температурада пайдалану ұсынылады. Тауарға ыстық заттардың түсуіне немесе қызуды тудыратын сәулелердің ұзақ әсер етуіне жол бермеңіз.

Тауарды пайдаланған кезде жиһаз өнімдерінің элементтеріне, оның ішінде еденге тиетін бөліктеріне су мен басқа сұйықтықтардың тиюіне жол бермеу керек. Ұсынылатын ылғалдылық 60-70% құрайды. Температура мен ылғалдылық жиі өзгеретін жағдайдан сақтану керек. Өнімге агрессивті сұйықтықтардың, құрамында осындай сұйықтықтар бар өнімдердің немесе олардың буларының әсер етуіне жол бермеңіз.

Жиһаздың бетінен шаңды кетіру үшін құрғақ жұмсақ шүберекті немесе жұмсақ қылшықты жиһаз саптамалары бар шаңсорғышты қолданыңыз. Экобылғарыдан жасалған жиһазды жүйелі түрде тазарту үшін суды пайдаланбаңыз, өйткені экобылғарыдан жасалған жиһаз сұйықтықтарға сезімтал. Ұзақ немесе тұрақты сулану экобылғары түсінің оңып кетуіне және түсіп қалуына әкеледі. Кірді кетіру үшін дымқыл шүберекті қолданғаннан кейін, жиһаздың бетінде су / ылғал қалдырмай, артық ылғалды сүртіп алыңыз.

Өнімді дақтар мен кірден қорғаңыз. Пайда болған дақты таза, құрғақ шүберекпен сіңіріп алып, мүмкіндігінше тез құрғатыңыз, қажет болған жағдайда, сұйық сабын ерітіндісімен немесе жұмсақ жиһазды тазалауға арналған құралмен сулаңыз. Қалған суды жиһаз бетінен жұмсақ шүберекпен дереу сүртіп алыңыз. Тазалағыш құралды таңдаған кезде оның қолдану нұсқаулығымен танысыңыз. Жекелеген кірді тазарту үшін жиһазға күтім жасауға арналмаған тазалау, жуғыш заттарды және/немесе ағартқыш заттарды қолдануға болмайды. Тазаламас бұрын, таңдалған затты құжаттамамен бірге жиынтыққа салынған қаптама материалының үлгісіне немесе өнімдегі материалдың кішкене, көзге көрінбейтін бөлігіне қолданып көріңіз және оны табиғи жолмен құрғатыңыз.

Төсектің үстіне аяқпен шығуға және секіруге, оны арқалығынан ұстап, жылжытуға тыйым салынады. Жарты жылда бір рет болтпен және винтпен қосылған жерлерінің тартылып тұрғанын тексеру керек (қажет болған жағдайда оларды тартып қатайту қажет). Астындағы жәшік (бар болғанда) төсек-орын жабдығын салуға арналған.

Төсекті матрассыз пайдалануға тыйым салынады. Төсек-орын жабдығы салынатын жәшікті ашу үшін раманы көтеру механизмін қолданған кезде абай болыңыз. Егер матраста адамдар, балалар, жануарлар және/немесе ауыр заттар болса, көтеру механизмін ашпаңыз. Төсек-орын жабдығы салынатын жәшікті ашу және жабу процесі арнайы тұтқаларды пайдалана отырып, орындалуы қажет. Төсектің рамасы көтеріліп тұрған кезде балаларды қараусыз қалдырмаңыз, оларға төсек-орын жабдығы салынатын жәшіктің ішіне кіруге рұқсат етпеңіз.

Тауарды тұтынушылық мақсаттан тыс пайдалануға тыйым салынады.

Тауар құрамында адам мен қоршаған ортаға қауіпті заттар жоқ, қызмет ету мерзімі өткеннен кейін өнімді тауарлық-тұрмыстық қалдық ретінде жоюға болады. Өнімнің – төсектің/бас жақ тақтасының қызмет ету мерзімі – 18 ай.

Бөлшектеп сатып алу-сатуға арналған оферта шартына № 6 Қосымша

Дивандар/креслолар/пуфтар бойынша кепілдік міндеттемелер

Өндірушінің барлық дивандар/креслолар/пуфтар (бұдан әрі – тауар) бойынша кепілдік мерзімі тауарды Сатып алушыға табыстаған сәттен бастап 18 айды құрайды.

Бұл кепілдік материалдардың ақаулары және тауардың өндірістік ақаулары анықталған жағдайда қолданылады.

Тауарлар (дивандар, диван төсектері, креслолар) 10 жылдық кеңейтілген кепілдікпен қамтылған: Локо ПРО, Amani (Амани), Трентон, Хоган, Персей Nova, Персей Nova Люкс, Домо Про, Вега Nova, Клаус, Хеликс, Nika, Орион Nova, Антарес ПРО, Кларк, Lily (Лили), Литен, Слог, Рейн, Лагуна, Ральф, Клик, Квина, Клауди, Меркури, Ральф, Ригель, Хоган, Локо Мини, Карина Nova, Персей Nova.

Жоғарыда аталған тауарларға (дивандар, диван-кереуеттер, кресло-кереуеттер) кеңейтілген кепілдік қызмет көрсету, егер:

 • - ресми өкілдерден сатып алынған және сатушының ресми өкілдерінің мамандары жинаған бұйымдарға;
 • - "клиенттің тапсырысын жеткізу, құрастыру және сақтау шарттары"қосымшасының шарттарында сатушының күшімен құрастыруды жүзеге асыру шартымен.
 • - Кеңейтілген кепілдік тауарды (диван-кереует/кресло-кереует/Тахта) және сатушыдан құрастыру қызметін біржолғы сатып алу шартымен беріледі.

Hero(Хиро) модульдік дивандар сериясында қосымша қызметтерді сатып алмай-ақ, 10 жылдық кеңейтілген кепілдік әдепкі бойынша беріледі.
 - Құрастыру қызметі.

Тауарлар (дивандар, диван-кереуеттер, кресло-кереуеттер): Nice, Джордан, Джордан mini, Каспер, Кристи, Лакер, Монако, Томас, Франко, Stein new, Komo, Darwin new, Square new, Harper, Mons, Scott, Бингем new, Сван, Данди, Ларс, Варди, Bini кеңейтілген кепілдік – 18 ай

Amani, Hero (Хироу), Антарес ПРО, Ирен, Карина Nova пуфтарына кеңейтілген кепілдік – 18 ай.

Amani креслосы, Blomberg креслосы, Bollo креслосы, Cord креслосы, Darvin креслосы, Edvin креслосы, Iris креслосы, Kalver креслосы, Krosbi креслосы, KURT креслосы, Morris креслосы, Ord креслосы, Salmon креслосы, Seymar креслосы, Space креслосы, Бейкер креслосы, Ирида креслосы, Квентин креслосы, Леонардо креслосы, Локо креслосы, Миус креслосы, Молли креслосы, Муни(Moony) креслосы, Стэнтон креслосы, Стэнли креслосы, Хоган креслосы, Афина тербелетін орындық, Каспер кресло-кереуеті, Кристи кресло-кереуеті, Треви кресло-кереуеті, Хоган кресло-реклайнер, Emersund new трансформатор креслосы, FLAME new креслосы , Askona VS-AIDEN/SL креслосы, Askona VS-BERRIES/SL креслосы,ASKONA VS-CORALL/WH креслосы,Askona VS-RENARD/SL креслосы, Askona VS--ZEN креслосы, Grand креслосы, Shetten new креслосы, Бонн креслосы, Хюгге new креслосы – 18 ай.

Кепілдікті күтім жасау – бұл тауарды жөндеу, соның ішінде, қажет болса, оның бөлек бөліктерін ауыстыру арқылы тауардың өндірістік кемшілігін жою. Тұтынушы тауардың кемшілігін жою үшін өз күшімен және өз қаражатының есебінен тауарды Сатушының мекенжайы бойынша Сатушыға жеткізеді. Кепілдікті күтім жасау Тауарды сату-сатып алу шартын орындаудан бас тарту немесе Тауарды ауыстыру немесе ақшалай қаражатты қайтару мүмкіндігін білдірмейді.

Кепілдікті күтім жасау өндірістік ақауларға таралады.

Өндірістік ақау болып табылмайтындар:

 • - өнімді жетілдіру барысында өндіруші тарапынан бұйымның тұтынушылық қасиеттеріне әсер етпейтін бұйым түйіндерінің, технологияның өзгеруі;
 • - өндірістік материалдардың жаңа бұйымға тән иісі;
 • - тауар өлшемдерінің сауда орталығында көрсетілген үлгіден ұлттық стандарттар аясында болмашы дәрежеде өзгешеленуі;
 • - жиынтық құрамындағы қаптауыш материалдардың немесе бұйымның реңктері, фактурасы, реңінде ұсынылған үлгілерден аздап өзгешеленуі;

Сатушы келесі талаптардың барлығын орындау шартымен ғана тауарға кепілдікті күтім жасау қызметтерін көрсетеді:

 • 1. Кепілдікті күтім жасау осы кепілдік міндеттемелерді, таңбалама құлақшаларын, сондай-ақ сатып алу фактісін растайтын құжаттардың сақталуы шартымен осы тауарға әрекет етеді.
 • 2. Тауарды қабылдау, диванды/креслоны/пуфты күту және пайдалану жөнінде кеңестерде көрсетілген диванды/креслоны/пуфты пайдалану және күту бойынша талаптарды орындау.
 • 3. Тауар көзге көрінетін дақ пен лассыз әрдайым таза күйінде болу керек.
 • 4. Кепілдікті күтім жасау механикалық зақымдары, өз бетімен жөндеу немесе тауар құрылымын өзгерту белгілері жоқ дивандарға/креслоларға/пуфтарға таралады.
 • 5. Тауар тағайындалуы бойынша қолданылды (дивандар отыру және жату үшін, трансформация механизмі жоқ креслолар – отыру, трансформация механизмімен жабдықталған креслолар – отыру және жату, пуфтар – отыру үшін).
 • 6. Диван онымен бірге жеткізілген және оған арналған матраспен бірге қолданылды; матрассыз қолданылмады.
 • 7. Сатушыдан құрастыру қызметтеріне тапсырыс беру

Кепілдікті күтім жасау мыналарға таралмайды:

 • 1. Тауарды пайдаланудан материалдардың табиғи жолмен тозуы, соның ішінде экобылғарының қажалуы немесе жоғарғы қабатының түсуі, қаптауышының және/немесе тыстарының ысыла-ысыла тесілуі.
 • 2. Тауардың мата қабатындағы зақымдар: сызаттар, кесіктер, ілгектер, дақтар және лас, тазалау белгілері.
 • 3. Қолданыста болуына байланысты тауардың жұмсақ қабаттарының табиғи жолмен апшуы.
 • 4. Тауардың декоративтік элементтері, фурнитурасы, тыс элементтері.
 • 5. Коммерциялық мақсатта пайдалануға рұқсат берілмей, коммерциялық мақсаттарда қолданылатын дивандар/креслолар/пуфтар.

Бөлшектеп сатып алу-сатуға арналған оферта шартына № 7 Қосымша

Тауарды қабылдау, диванға/креслоға/пуфқа күтім жасау бойынша ұсыныстар және оны пайдалану ережелері.

Әр диванмен/кресломен/пуфпен бірге қорапқа пайдалану жөніндегі толық нұсқаулық пен құрастыру нұсқаулығы бар диван/кресло/пуф төлқұжаты салынған. Құрастыру және пайдалану сәтіне дейін құжаттармен танысып шығыңыз.

Диванды/креслоны/пуфты тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Дивандар отыруға және жатуға арналған, өзгерту механизмі жоқ креслолар - отыруға, өзгерту механизмі бар креслолар – отыруға және жатуға, пуфтар – отыруға арналған.

Ұсынылған жүктемелерді шамадан асырмаңыз: өзгерту механизмінің бір жатын орнына – 140 кг. Төсек-орын жабдығы салынатын жәшіктің (бар болғанда) түбіне – 10 кг. Рұқсат етілген жүктемені шамадан асыру салдарынан өнім сынып кетуі мүмкін.

Тауар жабдықталған жабық тұрғын үй-жайда үстінде демалуға арналған. Өнімнің көркемділігі мен ақаусыздығын сақтайтын мерзім көбінесе оны пайдалану жағдайларына байланысты болады. Кейбір қарапайым тәжірибелік кеңестерге сүйене отырып, сіз әрдайым өнімнің барлық элементтерін жақсы күйінде сақтай аласыз.

Диванды/креслоны/пуфты (бұдан әрі – тауар) қабылдап алған кезде, тауарды оның жиынтығы мен сыртқы сапалық белгілерін міндетті түрде тексеріңіз. Әр затты қаптамасынан шығарып, өнімді тексеріңіз. Қаптаманы құрастыру процесі аяқталғанға дейін сақтаңыз. Ақаулар (механикалық зақымдар, жиынтықтың толық болмауы) анықталғандықтан шағымды дайындаған кезде ақау пайда болған жерге сәйкес бөлшектің қаптамасын суретке түсіріңіз (тауар қаптамасының затбелгілерінен алынған ақпарат кемшіліктердің пайда болу себептерін анықтау және шағым сипатындағы мәселелерді реттеудің жедел тәсілін таңдау кезінде маңызды болады).

Ең алдымен сызылған, сынған, майысқан жерлерін, тұтас бетті құрайтын фактурасының айтарлықтай айырмашылықтарын, фурнитураның болмауын анықтау мақсатында бет панельдері мен шыны беттерін және т.б. қарап шығыңыз.

Есіңізде болсын: жиһаз бұйымдарының кемшіліктерін көрсетпей өнімді қабылдап алу салдары болашақта сатып алушыны оларға сілтеу құқығынан айырады.

Назар аударыңыз: тауарды құрастыру процесін кәсіпқой мамандарға сеніп тапсырғаныңыз жөн. Өнімді өзіңіз құрастыратын болсаңыз, құрастыру нұсқауларының ұсыныстарын орындаңыз.

Мыналар тауардың ақауы емес: жүктемелерді алып тастағаннан кейін пайда болатын және қолмен тегістегеннен кейін жоғалып кететін жұмсақ элементтердің қаптау материалындағы болмашы қатпарлар, жалпы қарағанда жиынтықтың түсіне әсер етпейтін материал реңктерінің шамалы әркелкілігі, велюр қаптау материалдарында «дымқыл» қолдың іздері, алғашқы пайдаланған кезде жоғалып кететін жаңа өнімнің шамалы өндірістік иісі, жаңа өнімді өзгерту кезіндегі қиындық (бұл өнімнің жаңа болуына және пайдалану барысында қалпын оңай өзгертуге болатынына байланысты), өнімдердің жиһаз матасының, экобылғарысының реңкінің салондағы немесе бір не бірнеше тапсырыс берген кездегі жиһаз матасынан 1-2 реңкке ауытқуы.

Өнімге күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз, матаның түсі оңып кетуі немесе өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты өзгеріс және жиһаз бұйымдары сапасының төмендігінің белгісі емес.

Тауарды құрғақ, желдетілетін үй-жайда, от қауіпті құралдар мен ашық от көздерінен алшақ жерде пайдалану керек. Тауарды қыздыру және жылыту аспаптарына тікелей жақын жерде орнатқан кезде, пайдаланған уақытта тауардың беті қызудан қорғалуы тиіс. Жиһаз элементтерінің қызу температурасы +35 °C-тан аспауы керек. Тауарды +10 °C және +35 °C аралығындағы температурада пайдалану ұсынылады. Тауарға ыстық заттардың түсуіне немесе қызуды тудыратын сәулелердің ұзақ әсер етуіне жол бермеңіз.

Тауарды пайдаланған кезде жиһаз өнімдерінің элементтеріне, оның ішінде еденге тиетін бөліктеріне су мен басқа сұйықтықтардың тиюіне жол бермеу керек. Ұсынылатын ылғалдылық 60-70% құрайды. Температура мен ылғалдылық жиі өзгеретін жағдайдан сақтану керек. Өнімге агрессивті сұйықтықтардың, құрамында осындай сұйықтықтар бар өнімдердің немесе олардың буларының әсер етуіне жол бермеңіз.

Диванның / креслоның үстіне тұруға және секіруге тыйым салынады, тауарлардың шынтақтіреуіштеріне отыруға болмайды.

Серіппелі блоктар негізіндегі емес жұмсақ элементтерде, сондай-ақ құлыптарда, болтты және винтті қосылыстарда және күйін өзгерту механизмдерінің сыналанбай және қисаймай сықырлауы және сырт етуі сияқты шудың болуы ақау емес.

Жарты жылда бір рет болтпен және винтпен қосылған жерлерінің тартылып тұрғанын тексеру керек (қажет болған жағдайда оларды тартып қатайту, механизмдер жұмсақ жұмыс істеуі үшін силиконды спрей-майлағыштарды қолдану қажет), осының арқасында қалыпты өзгерту механизмін пайдаланған кезде бөгде дыбыстар пайда болмайды (олар ақау емес, бөлшектерді майлау және болтты және винтті қосылыстарды тарту арқылы жойылады). Астындағы жәшік (ол бар болғанда) төсек-орын жабдығын салуға арналған. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз, оларға төсек-орын жабдығы салынатын жәшіктің ішіне кіруге рұқсат етпеңіз. Жарақат алмас үшін, қалыпты өзгерткен кезде, қолдар топсалы-жиналмалы элементтер орналасқан аймақта, шынтақтіреуіштер мен орындық арасында орналаспағанын, сондай-ақ балалар мен үй жануарлары қалпы өзгертілетін өнімнен жеткілікті қашықтықта тұрғанын тексеріп алыңыз.

Қаптау материалын үнемі тазалап (жұмсақ щеткамен) немесе арнайы жиһаз саптамаларын пайдаланып, шаңсорғышпен шаңын сорғызып тұру керек. Тазалағыш құралды таңдаған кезде оның қолдану нұсқаулығымен танысыңыз. Жекелеген кірді тазарту үшін жиһазға күтім жасауға арналмаған тазалау, жуғыш заттарды және/немесе ағартқыш заттарды қолдануға болмайды. Тазаламас бұрын, таңдалған затты құжаттамамен бірге жиынтыққа салынған қаптама материалының үлгісіне немесе өнімдегі материалдың кішкене, көзге көрінбейтін бөлігіне қолданып көріңіз және оны табиғи жолмен құрғатыңыз.

Көтеру механизмін пайдаланған кезде абай болыңыз. Егер диванда/креслода адамдар, балалар, жануарлар және/немесе ауыр заттар болса, қалыпты өзгерту механизмін пайдаланбаңыз. Тауарды тұтынушылық мақсаттан тыс пайдалануға тыйым салынады. Диванды сәйкес механизм түріне арналған матрассыз пайдаланбаңыз.

Тауар құрамында адам мен қоршаған ортаға қауіпті заттар жоқ, қызмет ету мерзімі өткеннен кейін өнімді тауарлық-тұрмыстық қалдық ретінде жоюға болады. Өнімнің – диванның/креслоның/пуфтың қызмет ету мерзімі – 18 ай.

Бөлшектеп сатып алу-сатуға арналған оферта шартына № 8 Қосымша

Жастықтарға, көрпелерге және қорғаныш тыстарға берілетін кеңейтілген кепілдік міндеттемелері.

Сатушы мына тауарларға Кеңейтілген кепілдікті ұсынады:

 • - Askona perfomance: Одеяло Under Gravity, Gravity Wicker, CoolMax -2 жыл;
 • - Askona Technology: Одеяло Bellagio 2.0., Cooling Sensation, Fine Climate, Stress Free – 18 ай;
 • - Askona Comfort: Одеяла Betty, Cloud Duo, Organic sleep, Silver GooseGravity – 2 жыл;
 • - Askona Comfort: Одеяла Bionic, Lite, Fenix, Scandi Basic, Scandi Cotton, Scandi Tencel, Infinity, Elso – 6 ай.

Сатушы мына тауарларға Кеңейтілген кепілдікті ұсынады:

 • - Technology сериялы жастықтарға – 5 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен
 • - Bed Gear сериялы жастықтарға – 5 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен
 • - Sleep Professor жастықтарға – 3 жыл
 • - Smart Pillow сериялы жастықтарға – 3 жыл
 • - Smart Pillow 2.0. сериялы жастықтарға – 3 жыл
 • - Smart Pillow 3.0. сериялы жастықтарға – 3 жыл
 • - Special сериялы жастықтарға (Leg-up, Roll-up, Spine-up жастықтарынан басқа)– 3 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен
 • - UnitiD New жастықтарға – 2 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен
 • - Sea voyage New жастықтарға – 2 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен
 • - Gamma New жастықтарға – 2 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен
 • - Vanila Ice New жастықтарға – 2 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен
 • - Organic Sleep жастықтарға – 2 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен
 • - Silver Goose жастықтарға – 2 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен
 • - Pillo жастықтарға – 2 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен
 • - Kids сериялы жастықтарға – 2 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен
 • - Ecogel сериялы жастықтарға – 3 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен
 • - Beauty Dream 2.0. жастықтарға – 3 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен
 • - Men Only жастықтарға – 3 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен
 • - Shiatsu жастықтарға – 3 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен
 • - Vortex жастықтарға – 3 жыл, қорғаныс қабымен сатып алу шартымен

Technology сериялы жастықтарға, Bed Gear сериялы жастықтарға, Special сериялы жастықтарға, Kids сериялы жастықтарға , UnitiD New, Sea voyage New, Gamma New, Vanila Ice New , Organic Sleep, Silver Goose, Pillo, Beauty Dream 2.0, Ecogel, сериялы жастықтарға (Leg-up, Roll-up, Spine-up жастықтарынан басқа, Men Only,Vortex, Shiatsu (бұдан әрі – тауар) тауардың өндірістік ақауларына таралады, атап айтқанда:

 • - Көбік жастықтарының ішкі қуыстары, бұл ретте бұйымның бетінде орналасқан сыртқы ауа раковиналарына жол беріледі.
 • - Көбік жастық пішінінің геометриялық өлшемін өзгерту (деформация) 5%-дан аспайды
 • - Көбік жастықтарының тігістерін жапсыру.

Кеңейтілген кепілдік – бұл тауарды Шартта көрсетілген кепілдік мерзімінен асатын мерзімде тауарды бірдей тауарға (сол маркалы және үлгідегі тауарға) өтеусіз ауыстыру, бұл ретте тауар бағасын қайта есептеу жүргізілмейді. Бұл ретте тауар бағасы қайта есептелмейді. Сатушыда дәл сондай тауар болмаған кезде (өндірістен алып тастау, сатушының қоймасында тауардың болмауы және т.б.), сатушы тауарды ұқсас тауарға (басқа маркалы, үлгілі тауарға) тегін ауыстырады, бұл кезде тауардың бағасы қайта есептеледі. Сатып алушы тауарды өз есебінен және өз күшімен Сатушыға Сатушының салон-дүкеніне немесе Сатушының заңды мекенжайына жеткізеді. Сатып алушы тауарды өз есебінен және өз күшімен Сатушыдан Сатушының салонынан немесе Сатушының заңды мекенжайынан алады. Кеңейтілген кепілдікке сатып алу-сату шартын орындаудан бас тарту немесе тауардан бас тарту немесе тауарды ауыстыру немесе ақшаны қайтару мүмкіндігі кірмейді.

Сатушы төмендегі талаптардың барлығы толық орындалған жағдайда, кеңейтілген кепілдік міндеттемелерін орындайды:

 • 1. Кеңейтілген кепілдік тауарға осы кепілдік міндеттемелері орындалған, затбелгілер, сондай-ақ сатып алу фактісін растайтын құжаттар сақталған кезде қолданылады.
 • 2. Кеңейтілген кепілдік тауарды пайдалану және оған күтім жасау талаптары сақталған жағдайда қолданылады (пайдалану нұсқаулығы тауардың қаптамасында көрсетілген және/немесе тауардың қаптамасына салынған).
 • 3. Өнім таза, көрінетін дақтар мен кірден таза болуы керек.
 • 4. Кеңейтілген кепілдік механикалық зақымы болмаған, өз бетінше жөндеу іздері немесе тауардың конструкциясын өзгерту іздері жоқ тауарға қолданылады.
 • 5. Тауар сауда залында көрме үлгісі ретінде қойылмаған.

Кеңейтілген кепілдік мыналарға қолданылмайды:

 • 1. Тауарды пайдаланудан туындаған материалдардың табиғи тозуы, оның ішінде түбіт қабатының немесе басқа толтырғыштың үйісіп және шығып қалуы.
 • 2. Тауардың мата жабынындағы зақымдары: сызаттар, кесіктер, іліп кету іздері, дақтар мен кірлер, пиллинг.
 • 3. Тауардың сәндік элементтері (жиектер, бурлеттер).
 • 4. Бұйымдағы сыдырма ілгектің зақымдануы.
 • 5. Коммерциялық пайдалануға рұқсаты жоқ тауарлардың коммерциялық мақсатта пайдаланылуы

Бөлшектеп сатып алу-сатуға арналған оферта шартына № 9 Қосымша

ErgoMotion транфсормацияланатын іргесі бойынша кепілдік міндеттемелер, қаптамасының габариттік өлшемдері, салмағы.

ErgoMotion іргесі салынған әр қорапқа ErgoMotion іргесінің төлқұжаты салыған, онда пайдалану және құрастыру бойынша толық нұсқаулық келтірілген. Іргені құрастырмас және пайдаланбас бұрын төлқұжатты оқып шығыңыз. Өндірушінің ErgoMotion трансформацияланатын іргесі (бұдан әрі – тауар) бойынша кепілдік мерзімі тауарды Сатып алушыға табыстаған сәттен бастап 12 айды құрайды. Бұл кепілдік материалдардың ақаулары және тауардың өндірістік ақаулары анықталған жағдайда қолданылады. Сатушы ErgoMotion трансформацияланатын іргесіне қосымша кепілдікті күтім жасауды ұсынады: Тауарды Сатып алушыға немесе оның Өкіліне табыстаған сәттен бастап 10 жылға дейін.

ErgoMotion трансформацияланатын іргесінің көрме үлгілеріне кепілдікті күтім жасау мерзімі 2 жылды құрайды. Кепілдікті күтім жасау – бұл жөндеу арқылы, оның ішінде қажет болған жағдайда тауардың жекелеген бөліктерін ауыстыра отырып, тауардың өндірістік жетіспеушілігін өтеусіз жою. Кепілдік қызмет көрсету сатып алу-сату шартын орындаудан бас тарту немесе тауардан бас тарту, тауарды ауыстыру немесе ақшалай қаражатты қайтару мүмкіндігін қамтымайды. Бірінші сатып алушы сатып алған күннен бастап 2 жылға дейін кепілдікті күтім жасау – электр қозғалтқышпен байланысты бөлшектерді толықтай ауыстыру немесе қалпына келтіру. Кепілдік қызмет көрсету бірінші сатып алушы негізді сатып алған күннен бастап 2 жылдан 10 жылға дейін-ақау туындаған кезде Сатушы қосалқы бөлшектерді ұсынуға міндеттенеді. Тұтынушы қосалқы бөлшектерді сатып алу, жеткізу және орнату бойынша барлық шығындарды өз мойнына алады. Сатушы келесі талаптардың барлығын орындау шартымен ғана тауарға кепілдікті күтім жасау қызметтерін көрсетеді:

 • 1. Кепілдікті күтім жасау осы кепілдік міндеттемелерді, таңбалама затбелгісін (іргенің жақтауындағы топтама нөмірін), пайдалану жөнінде нұсқаулықты және кепілдік талонын (іргемен бірге қорапқа салынады), сондай-ақ сатып алу фактісін растайтын құжаттарды сақтау шартымен осы тауарға таралады.
 • 2. Пайдалану жөнінде нұсқаулықта (іргемен бірге қорапқа салынады) көрсетілген тауарды пайдалану және күту бойынша тараптарды орындау.
 • 3. Кепілдікті күтім жасау механикалық зақымдары, өз бетімен жөндеу немесе тауар құрылымын өзгерту белгілері тауарға таралады.
 • 4. Тауарды тағайындалуы бойынша (жату үшін) қолдану. Кепілдікті күтім жасау мыналарға таралмайды:
 • 1. Іргені тағайындалуы бойынша тыс мақсаттарда қолдану салдарынан ннемесе пайдалану ережелерін бұзу нәтижесінде пайда болған ақаулар.
 • 2. Арнайы өкілеттіктері жоқ тұлғалардың немесе тұлғаның іргені және оның бөлшектерін жөндеуі немесе ауыстыруы нәтижесінде пайда болған зақымдар.
 • 3. Ergomotion трансформацияланатын іргесіне өзгертулер енгізуге тыйым салынған.
 • 4. Уәкілетті емес қызметтердің (сервистік орталықтардың) консультациялық кеңестерінде ерген кезде.
 • 5. Пайдалану жөнінде нұсқаулықта көрсетілген салмақ бойынша шектеулер жөніндегі ұсыныстарды орындамаған кезде.
 • 6. Ergomotion трансформацияланатын іргесінің бүлінуіне немесе зақымдануына бағытталған құқыққа қарсы әрекеттер нәтижесінде пайда болған зақымдар, табиғи апаттар кезінде.

Массаж қызметі қосылып тұрған кезде естілетін шу Ergomotion іргесінің кемшілігі болып табылмайды. Массаждың қарқындылығы артқан сайын шу да күшее түседі. Шу деңгейі бөлмедегі акустикаға тікелей байланысты, яғни ол дүкеннен гөрі, үйде айтарлықтай қатты сезіледі. Ірге жұмыс істеп тұрғанда оған жылжуға-трансформациялануға мүмкіндік беретін дөңгелектер өзіне тән бір дыбыс шығарады. Бұл дыбыстың қарқындылығы іргеге түсетін жүктемеге, сондай-ақ жұмыс кезінде салмақтың ауысуына байланысты болады. Ergomotion іргесінің бірнеше трансформация айналымы қайталанғанда (тік күйінен өзге күйге ауысқанда) және/немесе массаж қызметі қосылып тұрған кезде матрас бастапқы күйінен біраз жылжып кетуі мүмкін (жоғарыдан-төменге/бір жақтан екінші жаққа). Бұл ерекшелік кемшілік болып табылмайды, және оны оңай жолмен түзетуге болады. Ол үшін матрасты бастапқы күйіне қайта орнату керек. Ergomotion іргесін трансформацияланатын іргелермен бірге пайдалануға арналған матрастармен ғана пайдалану қажет. Тауарды қыздырғыш және жылыту аспаптарының жанында орнатқан кезде тауарды қолданған кезде оның бетін қызудан қорғап қою керек. Ergomotion іргесінің элементтерінің қызу температурасы +35 °С аспау керек.Тауарды қолданған кезде Ergomotion іргесінің элементтеріне, соның ішінде еденмен жанасатын элементтеріне судың және өзге сұйықтықтардың түсуіне жол берілмеу керек. Тауарға агрессивті сұйықтықтардың, құрамында мұндай сұйықтықтар мен өнімдердің, немесе олардың буының түсуін болдырмаңыз.Тауардың қызмет ету мерзімі 10 жылды құрайды. Тауар құрамында адам мен қоршаған орта үшін қауіпті заттар жоқ, қызмет мерзімі шыққан соң оны тауарлы-тұрмыстық қалдық ретінде кәдеге жаратуға болады.Іргенің жеткізіліміне дайындалған кезде оның қаптамадағы салмағы мен габариттік өлшемдерін ескеру керек.

АТАУЫ

Ұзындығы см

Ені см

Биіктігі см

Жалпы салмағы кг

көлемі м3

Ergomotion іргесі 200*080

208

89

21

56,5

0,388752

Ergomotion іргесі 200*090

208

100

21

69

0,4368

Ergomotion іргесі 200*140

208

150

21

89

0,6552

Ergomotion іргесі 200*160

208

169

21

103,5

0,738192

Бөлшектеп сатып алу-сатуға арналған оферта шартына № 10 Қосымша

Тауарды қабылдау, корпусты жиһазға күтім жасау бойынша ұсыныстар және пайдалану ережелері.

Корпусты жиһаз элементтері бар қорапқа салынған құжаттар: күтім жасау және пайдалану нұсқаулығы, құрастыру нұсқаулығы. Құрастыру және пайдалану сәтіне дейін құжаттарды оқып шығыңыз.

Жиһазды мақсатына сай пайдаланыңыз. Корпусты жиһаздың (бұдан әрі – тауар) мақсаты күтім жасау және пайдалану нұсқаулығында көрсетілген. Өнімнің көркемділігі мен ақаусыздығын сақтайтын мерзім көбінесе оны пайдалану жағдайларына байланысты болады. Кейбір қарапайым тәжірибелік кеңестерге сүйене отырып, сіз әрдайым өнімнің барлық элементтерін жақсы күйінде сақтай аласыз.

Жиһазды алған кезде, тауарды оның жиынтығы мен сыртқы сапалық белгілерін міндетті түрде тексеріп алыңыз. Әр затты қаптамасынан шығарып, өнімді тексеріңіз. Қаптаманы құрастыру процесі аяқталғанға дейін сақтаңыз. Ақаулар (механикалық зақымдар, жиынтықтың толық болмауы) анықталғандықтан шағымды дайындаған кезде ақау пайда болған жерге сәйкес бөлшектің қаптамасын суретке түсіріңіз (тауар қаптамасының затбелгілерінен алынған ақпарат кемшіліктердің пайда болу себептерін анықтау және шағым сипатындағы мәселелерді реттеудің жедел тәсілін таңдау кезінде маңызды болады). Ең алдымен сызылған, сынған, майысқан жерлерін, тұтас бетті құрайтын фактурасының айтарлықтай айырмашылықтарын, фурнитураның болмауын анықтау мақсатында бет панельдері мен шыны беттерін және т.б. қарап шығыңыз.

Есіңізде болсын: жиһаз бұйымдарының кемшіліктерін көрсетпей өнімді қабылдап алу салдары болашақта сатып алушыны оларға сілтеу құқығынан айырады.

Назар аударыңыз: тауарды құрастыру процесін кәсіпқой мамандарға сеніп тапсырғаныңыз жөн. Өнімді өзіңіз құрастыратын болсаңыз, құрастыру нұсқауларының ұсыныстарын орындаңыз.

Тауарды құрғақ және жылы тұрғын үй-жайда, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 45-70 % болатын, температурасы +2 °С-тан төмен емес және +40 °С-тан жоғары емес жағдайда сақтау және пайдалану қажет. Тауар қыздыру аспаптарынан кемінде 50-70 см қашықтықта орналасуы керек. Тауарды қыздыру және жылыту аспаптарына тікелей жақын жерде орнатқан кезде, пайдаланған уақытта тауардың беті қызудан қорғалуы тиіс. Жиһаз элементтерінің жылыну температурасы +40 °C-тан аспауы керек. Жылуоқшаулағыш төсемі жоқ ыстық заттарды өнімнің бетіне қоймаңыз.

Тауарды пайдаланған кезде жиһаздың бетіне және элементтеріне, оның ішінде еденге тиетін бөліктеріне судың және өзге де сұйықтықтардың тиюіне жол бермеу керек. Өнімге агрессивті сұйықтықтардың, құрамында осындай сұйықтықтар бар өнімдердің немесе олардың буларының әсер етуіне жол бермеңіз.

Сызаттардың, майысулардың, жарықтардың пайда болуына жол бермеу үшін тауарлардың бетін қатты заттардың соққыларынан қорғау керек.

Беттердегі шаңды жұмсақ, құрғақ шүберекпен кетіріңіз. Жиһазды тазарту үшін «Полироль» сияқты жиһазды тазалауға арналған заттарды қолданыңыз.

Жылжымалы есік жүйесіне қызмет көрсету және күтім жасау:

 • а) есіктерді бағыттауыштар бойымен оңай жылжыту үшін шкафтың төменгі жолындағы қоқыстарды шаңсорғышпен үнемі алып тастап отыру қажет;
 • б) сәндік шыныдан жасалған есіктің бетіне күтім жасау сұйық сабын ерітіндісін немесе суды қолдану арқылы жүзеге асырылады;
 • в) корпусты жиһазды пайдаланған кезде мыналарға тыйым салынады:
  • – жүрістің шеткі күйлерінде есіктердің бүйірлерін бір-біріне соғу;
  • – есікке оның жазықтығына перпендикуляр бағытта айтарлықтай күш салу;
  • – жиһазды соғу;
  • – сәндік шыныдан жасалған қасбетті корпусты жиһазға күтім жасау заттарымен сүрту.

Жиһазға күтім жасауға арналмаған соданы, ұнтақтарды және басқа да материалдарды қолдануға рұқсат етілмейді.

Жиһаздың жәшіктерінде бұйымды бұзатын химиялық белсенді заттарды сақтауға тыйым салынады.

Егер тауар немесе оның бөлек беттері механикалық, термиялық әсерлерге, судың немесе будың әсеріне, агрессивті заттардың немесе бояғыштардың және т.б. әсеріне ұшыраған, соның нәтижесінде әсер еткен жерлерінде зақымдар пайда болған деп айтуға жеткілікті негіз болса, тауар дұрыс пайдаланылмаған деп есептеледі.

Тауар құрамында адам мен қоршаған ортаға қауіпті заттар жоқ, қызмет ету мерзімі өткеннен кейін өнімді тауарлық-тұрмыстық қалдық ретінде жоюға болады.

Корпусты жиһазға ұсынылатын кепілдік міндеттемелер

Корпусты жиһазға (бұдан әрі – тауар) өндіруші беретін кепілдік мерзімі өнімге күтім жасау және пайдалану нұсқаулығында көрсетілген.

Бұл кепілдік материалдардың ақаулары немесе өнімнің өндірістік ақаулары анықталған жағдайда қолданылады.

Корпусты жиһазға Сатушы мынадай қосымша кепілдікті күтім жасауды ұсынады: Vicky (Вики) үлгісінен басқа, тауарды Сатып алушыға берген сәттен бастап, 10 жыл қосымша кепілдікті күтім жасау: 36 ай Кепілді қызмет көрсету тауарлардың келесі тобына қолданылмайды: төсек қасындағы тумбалар, ілгіштер, шағын үстелдер, айналар, банкеткалар, комодтар.

Журнал үстелшелеріне кеңейтілген кепілдік-18 ай.

Сатып алушы төсекті/бас жақ тақтаны құрастыру қызметін Сатушыға тапсырыс берген жағдайда, Сатушы келесі төсектерге/шағын пішіндерге/шкафтарға Кеңейтілген кепілдік ұсынады:

Төсек/шағын пішін/шкаф үлгілері

Кеңейтілген кепілдік

Innovo lux (Инново люкс), Innovo Lux ROUND (Инново Люкс РАУНД), Iren (Ирен), Iren ROUND (Ирен РАУНД), Ofelia Lux (Офелия Люкс), Amber (Амбер), Amber ROUND (Амбер РАУНД), Cristy (Кристи), Cristy Lux (Кристи Люкс), Romen (Ромен), Romen Lux (Ромен Люкс), Bliss (Блисс), Amber ice (Амбер айс), Innovo ice (Инново айс), Iren ice (Ирен айс), Ofelia ice (Офелия айс), Bliss ice (Блисс айс) төсектері

10 жыл

Noble (Нобл) шкафы

3 жыл

Story (Стори), Story ice (Стори айс), Glory (Глори), Glory ice (Глори айс), Bet (Бэт), Gretta (Гретта), Jessica (Джессика), Artis (Артис), Bonnie (Бонни), Bonnie ice (Бонни айс), Moris (Морис), Mary (Мари), Lester (Лестер), Selma (Сельма), Kiki (Кики) төсектері

3 жыл

Rosemary (Розмари), Camelia (Камелия) Innovo (Инново), Cristy (Кристи), Luna (Луна) тумбалары, Combi (Комби), Sevilla (Севилла), Meadow (Медоу), Aurora (Аврора) төсек қасындағы үстелдері, Amy (Ами), Naiv (Наив), Grett (Гретт), Jess (Джесс), Joy (Джой), Enge (Эндже) пуфы, Handy киіну үстелі, Moris (Морис) тумбасы, Artis (Артис) тумбасы, Combi ice (Комби айс), Camellia ice (Камелия айс), Aurora ice (Аврора айс), Meta (Мета), Lexy (Лекси), Lester (Лестер).

3 жыл

Innovo (Инново), Cristy (Кристи), Sevilla (Севилла), Aurora (Аврора), Aurora ice (Аврора айс), Meta (Мета), Lester (Лестер), Vally (Валли) комодтары.

3 жыл

Agira (Агира) Zima (Зима) Kasli (Касли) Helmi (Хельми) Istra (Истра) Trendy (Тренди) Hiton (Хитон) Kelda (Кельда) Odin (Один) Olburg (Олбург) Rima (Рима) Rind (Ринд) Ritmo (Ритмо) Ugra (Угра) Vetlan (Ветлан) Wood (Вуд) дәліздері

2 жыл

Қонақ бөлмелер мен кеңселер: Agira (Агира), Zima (Зима), Kasli (Касли), Tora (Тора), Helmi (Хельми), Istra (Истра) Ivina (Ивина), Justin (Жустин), Lazo (Лазо), Letty (Летти), Linn (Линн), Lothar (Лозар), Morro (Морро), Scout (Скаут), Stefania (Стефания), Terek (Терек), Tim (Тим), Tiss (Тисс), Trendy (Тренди), Una (Уна), Walm (Вальм), Trinity (Тринити), Berty (Берти), Brick (Брик), Kaido (Кайдо), Glass (Гласс), Vinyl (Винил), Lothar (Лозар) , Tim (Тим) , Trendy (Тренди), Adapt (Адапт) , INCUBE, Lavr (Лавр), Lazio (Лацио) , Line quadro (Лайн квадро) , Line trio (Лайн трио) , Lodgу (Лоджи), Maui (Мауи) Tich (Тич) , Work (Ворк)

2 жыл

Burry (Барри), Ricky (Рикки), Mellow (Меллоу), Nicky (Никки), Arya (Арья), Luna (Луна) төсектері

2 жыл

Шкафтар, сөрелер, шкафтар, тумбалар, төсек үстелдері: Villy (Вилли), Кроль, Burry (Барри), Holly (Холли), Ricky (Рикки), Mellow (Меллоу), Nicky (Никки), Arya (Арья), Luna (Луна), Bruno (Бруно). Столы и стулья для детской, зеркала: Minimi (Миними), Кроль, Мишка, Зайчик, Котенок

2 жыл

Ollie (Олли), Christine (Кристина), Josephina (Жозефина), Constance (Констанция), Calvin (Кельвин) кереуеттері, Story (Стори), Calvin new (Кельвин нью), Neva (Нева); Una (Уна); Zima (Зима); Issa (Исса); Istra (Истра); Kasli (Касли); Baikal (Байкал); Ileksa (Илекса); Lama (Лама), Bari (Бари), Fibi ( Фиби), Villy (Вилли) кереуеттері.

18 ай

Luna (Луна), Ollie (Олли), Josephina (Жозефина), Constance (Констанция), Calvin (Кельвин), Argentina (Аргентина), Valencia (Валенсия), Liya (Лия), MIA (Миа), Neapolis (Неаполь), Airis (Айрис); Amur (Амур); Bira (Бира); Neva (Нева); Onega (Онега); Orel (Орель); Ruza (Руза); Selenga (Селенга); Una (Уна); Zima (Зима); Issa (Исса); Istra (Истра); Kasli (Касли); Lama (Лама); Essey (Ессей); Baikal (Байкал); Ileksa (Илекса); Marmi (Марми); Milano (Милано); Host (Хост); Palazzo (Палаццо); Kama (Кама) тумбалары, комодтары, айналары және киіну үстелдері

18 айТөсек/шағын пішін/шкаф үлгілері

Өндірушінің кепілдігі

Marcel (Марсель) және Atlanta (Атланта), Montana (Монтана), Picard (Пикард) шкафтары

18 ай

Luna (Ай), Atlanta (Атланта), Montana (Монтана), Picard (Пикард) шкафтары, комодтары, айналары және туалет үстелдері

18 ай

Кепілді қызмет көрсету – бұл жөндеу арқылы тауардың өндірістік кемшіліктерін тегін жою, оның ішінде қажет болған жағдайда тауардың жекелеген бөліктерін ауыстыру. Тауардың кемшілігін жою үшін Тұтынушы өз есебінен және өз күшімен тауарды Сатушының заңды мекенжайы бойынша Сатушыға жеткізеді. Кепілді қызмет көрсетуге сатып алу-сату шартын орындаудан бас тарту немесе тауардан бас тарту немесе тауарды ауыстыру немесе ақшаны қайтару мүмкіндігі кірмейді.

Тауарға кепілді қызмет көрсету Сатып алушы тауарды тасымалдау, сақтау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда ғана беріледі, олар бұйымға күтім жасау және пайдалану нұсқаулығында, құрастыру нұсқаулығында және қаптамасында көрсетілген.

Наразылық мәні өз бетінше тасымалдау, тиеу-түсіру, сақтау, құрастыру, орнату процесінде немесе дұрыс емес пайдалануға алып келуі ықтимал өзге де іс-қимылдар, оның ішінде рұқсат етілген жүктемелер шамадан асып кеткен кезде туындаған механикалық зақымдар (сыну, кетік, сызат, шытынау, майысу, жарық және басқалар) болған жағдайда тауарға кепілді қызмет көрсету және кепілдік қолданылмайды.

Бөлшектеп сатып алу-сатуға арналған оферта шартына № 11 Қосымша

Тауарды жеткізу, сақтау және құрастыру қызметтерін көрсету талаптары.

1. Сатушы ұсынатын Қызметтердің ақысы Тауарды сату-сатып алу шарты жасалған салон-дүкенде алдын-ала төленеді.

2. Ақысы төленбеген және Сатып алушы тапсырыс бермеген жұмыстар (қызметтер) орындалмайды (көрсетілмейді).

3. Сатушы Тауар ақысын толық көлемде, Тауарды сату-сатып алу шартында келіскен мерзімде және көлемде төлеп болған соң Тауарды жеткізеді.

4. Тауар жеткізілімін Сатушының сервистік қызметі жүзеге асырады.

5. Жеткізу күнін сервистік қызмет Сатып алушымен бірге алдын-ала келіседі. Алматы қ. және Астана қ.-ғы жеткізілім уақыты дүйсенбі-сенбі 10:00-ден бастап 22:00-ге дейін, басқа қалалардағы жеткізілім уақыты дүйсенбі-жұма 10:00-ден бастап 22:00- ге дейін.

6. Сатып Алушы Тауарды сату-сатып алу шартында белгіленген мерзімде Тауарды қабылдай алмаған жағдайда, оның атынан Сатушыға (Тауарды сату-сатып алу шарты жасалған салон-дүкен арқылы) жазбаша өтініштің түпнұсқасын берген жағдайда ғана, Сатып алушының бастамасымен тауарды жеткізу күнін ауыстыруға болады.

7. Тауарды көпшілікке қолжетімді жолмен – кіретін есік арқылы жеткізеді. Тауар терезе, балкондар немесе есік ойықтарынан басқа ойықтар арқылы жеткізілмейді. Тауарды бұралмалы басқыштар, таяныштары жоқ баспалдақтар арқылы көтеріп-кіргізбейді.

8. Есіктерді шешу, есік ойықтарын босату, Сатып алушының жиһазын және өзге интерьер заттарын құрастыру/бөлшектеу, аумақты сатып алынған Тауарды құрастыру мақсатында босату және өзге ұқсас жұмыстар осы Шартта көзделмеген.

9. Сатып алушы Тауарды қабылдауға тиісті жағдайларды қамтамасыз етеді, соның ішінде:

 • 9.1. Тауарды сату-сатып алу шартының орындалу орнында жеке басы немесе Өкілінің қатысуын қамтамасыз ету. Сатып алушы немесе Өкіл Тауарды бөлшектеп сату-сатып алу шарты мен Сипаттізім(дер)нің түпнұсқасын, 100% төлемді растайтын төлем құжатының түпнұсқасын тапсырады;
 • 9.2. Тауар жүк автокөлігі (өтпе жол габариттері) үшін бос кірме жолдардың бар болуы шартымен, Сатып алушының дәлізіне дейін жеткізіледі. ені 2,5 метр, ұзындығы 8 метр, биіктігі 3,5 метр) және үйдің нөмірі болу керек. Қорғалатын аумаққа жүк автокөлігінің кіруі (өтуі) Сатып алушының Қорғау қызметімен алдын-ала келісу керек. Тауарды түсіру орны дәлізден (үйге кірер жерден) 15 метр алыс болмау керек.
 • 9.3. Есік ойықтарының Тауар габариттеріне сәйкестігін қамтамасыз ету (кіретін есік пен бөлмеаралық есік ойықтарының ені – кемінде 75 см, биіктігі – кемінде 190 см болу керек, жататын орнының ені 180 см төсектер мен матрастардың үлгілері үшін есік ойығының биіктігі тауар енінен кемінде 10 см артық болу керек);
 • 9.4. Тауарды орналастыратын жерге дейін еркін және габариттері бойынша жеткілікті бос орынды қамтамасыз ету (бөлменің ішінде өтетін жердің бос ені 105 см кем болмау керек). Тауарды алып өтуге кедергі жасайтын заттарды алдын-ала жинап қою керек; Төбенің биіктігі Space Solutions сериясы үшін 250 см, Marcel (Марсель) және Noble (Нобл) шкафтары үшін – 245 см болуы керек.
 • 9.5. Тауарды бөлшектеп сату-сатып алу шартына қол қоймас бұрын тауарды жеткізу мүмкіндігін анықтап алу үшін Сатушыны бөлменің техникалық сипаттамаларының сәйкес келмейтіні жөнінде хабардар ету;
 • 9.6. Жеткізілген Тауарды құрастыру және орнату үшін қажет аумақты алдын-ала босатып қою.
 • 9.7. бөлме қабырғаларына монтаждалатын тауар (айналар, аспалы сөрелер және т.б.) үшін Сатып алушы тауарды құрастыратын қызметкерлерді бөлмедегі жасырын коммуникациялар мен сымдар жүйесі жөнінде хабардар етуге міндетті. Бұл талап бұзылған жағдайда Сатып алушы тауарды қабырғаларға монтаждаған кезде осы коммуникациялардың абайсызда зақымдануы үшін өзі жауапты болады.

10. Аталып өткен қажетті талаптар қойылмаған жағдайда, Сатушы Тауарды Сатып алушы көрсеткен мекенжайға жөнелте алмайтыны жөнінде шешім қабылдауға құқылы, және бұл жөнінде Сатып алушыны хабардар етеді.

11. Сатып алушы Тауардың тиісті түрде қабылдануын қамтамасыз етпеген жағдайда, (Сатып алушыға байланысты жүзеге асырылатын) қайталама жеткізілімді тараптар келіскен мерзімде Сатып алушының қаражаты есебінен Сатушының тарифтеріне сәйкес алғытөлем жасау шартымен жүргізеді.

12. Сатып алушы тауарды жеткізу күнін 5 (бес) күнтізбелік күннен аса мезгілге ұзартқан жағдайда, Сатушы Тауарды бөлшектеп сату-сатып алу шартында көрсетілген мерзім өтіп кеткеннен кейінгі 6-шы (алтыншы) күннен бастап Тауарды сақтаған әр толық немесе толық емес тәулік үшін 1 тауар бірлігі – 1000 (бір мың) теңге есебімен Тауарды сақтау үшін жұмсалған шығындарының орнын толтыруды талап етуге құқылы. Сатып алушы Шартта белгіленген мерзімде (Сатушы хабарласқанда жауап бермей, көрсеткен мекенжайында болмай) Тауарды қабылдаудан жалтарса, Сатып алушының мұндай әрекеттері Шарттан біржақты бас тарту болып саналмайды және Сатып алушының Тауарды қабылдау міндеттемесін тікелей бұзылуы болып табылады. Мұндай жағдайда Сатушы Сатып алушының тауарын қоймасында сақтағаны үшін Сатып алушы Тауарды іс жүзінде қабылдаған күнге дейін әр күн үшін 1 тауар бірлігіне 1000 (бір мың) теңге көлемінде шығынының өтелуін талап етуге құқылы, ал Сатып алушы бұл шығынды өтеуге міндетті. Сатушы Сатып алушыдан жазбаша өтінішті алған жағдайда және ҚР қолданыстағы заңнамасында қарастырылған негізде ғана Тараптар Шарттан/Тауардан бас тарту жайлы өтінішті қабылдайды.

Сатып алушы Шартта белгіленген мерзімде (Сатушы хабарласқанда жауап бермей, көрсеткен мекенжайында болмай) Тауарды қабылдаудан жалтарса, Сатып алушының мұндай әрекеттері Шарттан біржақты бас тарту болып саналмайды және Сатып алушының Тауарды қабылдау міндеттемесін тікелей бұзылуы болып табылады. Мұндай жағдайда Сатушы Сатып алушының тауарын қоймасында сақтағаны үшін Сатып алушы Тауарды іс жүзінде қабылдаған күнге дейін әр күн үшін 1 тауар бірлігіне 1000 (бір мың) теңге көлемінде шығынының өтелуін талап етуге құқылы, ал Сатып алушы бұл шығынды өтеуге міндетті.

Сатушы Сатып алушыдан жазбаша өтінішті алған жағдайда және ҚР қолданыстағы заңнамасында қарастырылған негізде ғана Тараптар Шарттан/Тауардан бас тарту жайлы өтінішті қабылдайды.

13. Тарифтерді түсіндіру мақсатында, «тапсырыс» ұғымы – бұл Тауарды бөлшектеп сату-сатып алу жөніндегі бір немесе бірнеше шарт бойынша тауарды бір Сатып алушыға бір мекенжайға бір жеткізу күні.

14. Қызметтер құны:

№ р/б

Қызметтің атауы

Бағасы теңгемен (тариф)

Нақтылау

1

Тапсырыс сомасы 90 000 теңгеден және одан жоғары тауарларды қала аумағы шегінде жеткізу

Тегін

Ассортиментіне, тапсырыстағы тауар бірліктерінің санына қарамастан

2

Тапсырыс соммасы 26 000 теңгеден және одан жоғары керек-жарақтарды қала аумағы шегінде жеткізу

Тегін

Егер Сатып алушының тапсырысында тек керек-жарақтар болса

3

Тапсырыс сомасы 89 999 теңгеге дейін және одан төмен тауарды қала аумағы шегінде жеткізу

5 000

Ассортиментіне, тапсырыстағы тауар бірліктерінің санына қарамастан

4

25 999 теңгеге дейін және одан төмен сомаға керек-жарақтарды қала аумағы шегінде жеткізу

3 000

Егер Сатып алушының тапсырысында тек керек-жарақтар болса

5

Тауарды қала аумағы шегінде нақты уақытында жеткізу

7 500

Қызмет қала сыртына жеткізу кезінде қол жетімді емес.

1т.,2т.,7т.,8т. көрсетілген қызметпен бірге тапсырыс беру кезінде қосымша ақы төленеді.

6

Қала аумағының шегінен тыс жеткізу / қайта жеткізу

350тг./ км.

Қала шекарасынан елді мекен шекарасына дейін есептеледі.

Негізгі тариф құнына қосымша төленеді

7

Қала аумағы шегінде арзандатылған тауарды жеткізу/қайта жеткізу

7 000

8 тармақта көрсетілгеннен басқа және тапсырыс сомасына қарамастан кез келген арзандатылған тауар.

Баға тауар бірлігі үшін көрсетілген.

8

Арзандатылған товарды қала аумағы шегінде, атап айтқанда кереует, шкаф, диван, корпустық жиһаз,

Ergomotion

негізін жеткізу/қайта жеткізу.

9000

Тапсырыс сомасына қарамастан.

Баға тауар бірлігі үшін көрсетілген

9

10-тармақта көрсетілген тауарды қоспағанда, қайтарылған тауарды жеткізу (жеткізілген күннен бастап 14 күн ішінде сапалы тауарды қайтару)

11 000

Баға тауар бірлігі үшін көрсетілген

10

Қайтарылған тауарды жеткізу (жеткізілген күннен бастап 14 күн ішінде сапалы тауарды қайтару), атап айтқанда кереует, шкаф, диван, корпустық жиһаз, Ergomotion негізі

20 000

Баға тауар бірлігі үшін көрсетілген

11

Тапсырыс құнына қарамастан қала бойынша қайта жеткізу

5 000

Қызмет арзандатылған тауар үшін қол жетімді емес

12

Осы кестенің 13-18-тармақтарында көрсетілген тауарлар мен қызметтерді қоспағанда,тауарларды құрастыру

4 500

Баға тауар бірлігі үшін көрсетілген

13

массаж креслоларын құрастыру, орнату, қосу, содан кейін қоқысты шығару

10 000

14

Ergomotion құрастыру, орнату, қосу, содан кейін қоқысты шығару

10 000

15

Кереуетті/диванды құрастыру, орнату, содан кейін қоқысты шығару Астана және Алматы қалаларын қоспағанда

Кереует/Диван құнының 2%, бірақ кез келген жағдайда 3000 теңгеден кем емес және 7000 теңгеден артық емес

16

Кереуетті/диванды құрастыру, орнату, содан кейін қоқысты шығару Астана

және Алматы қалаларында

Кереует/Диван құнының 3%, бірақ кез келген жағдайда 3000 теңгеден кем емес және 10 000 теңгеден артық емес

17

Негіздерді құрастыру, Grether & Wells негіздері, креслолар, журнал үстелі

1600

18

Корпустық жиһазды құрастыру (шкафтар, сөрелер, шағын нысандар)

Тауар құнының 7%, бірақ 25 000 теңгеден аспайды

19

Ұйықтайтын орынды өлшеу

5 000

20

Тауарды сақтау қызметтері

1 000

Баға тауардың 1 бірлігін сақтаудың әрбір толық немесе толық емес тәулігі үшін көрсетіледі.

15. Promo төсектерінің (Erica, Maya, Marta New, Monica) жеткізілімі Шарттың осы Қосымшасында белгіленген тарифтерге сәйкес айрықша ақылы негізде жүзеге асырылады.

16. Сатушы корпустық жиһазды жеткізген күні құрастырмайды. Корпустық жиһазды құрастыру күнін Сатып алушымен қосымша келіседі, және Тауарды Сатып алушыға жеткізген күннен кейін кемінде бір күннен кейін белгіленеді. Сатушы Тауарды Сатып алушыға жеткізген күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 жұмыс күнінің ішінде ғана тараптар келіскен уақытта корпустық жиһазды ақылы негізде құрастырып береді. 10 жұмыс күні өткен соң корпустық жиһазды Сатып алушымен келіскен күні ақылы негізде құрастырады, жиһазды құрастыру және жеткізу ақысы «Тауарды жеткізу, сақтау және құрастыру қызметтерінің шарттарына» сәйкес есептеледі.

17. Осыдан бұрын жеткізілген тауарды (төсектерді, дивандарды) Сатып алушымен келіскен күні ақылы негізде құрастырады, жиһазды құрастыру және жеткізу ақысы «Тауарды жеткізу, сақтау және құрастыру қызметтерінің шарттарына» сәйкес есептеледі.

18. Жиһаз гарнитурын, жинағын, жиынтығын құрастырудың жалпы сомасы әр жиһаз бұйымын құрастыру ақысынан құралады.

19. Осыдан бұрын жеткізілген іргені Сатып алушымен келіскен күні ақылы негізде құрастырады, жиһазды құрастыру және жеткізу ақысы «Тауарды жеткізу, сақтау және құрастыру қызметтерінің шарттарына» сәйкес есептеледі. Сервис қызметі Сатушыдан сатып алынбаған төсектерге іргелерді орнатпайды.

20. Тауар келіскен күні құрастырылмаса, Сатып алушыдан тауарды жеткізу ақысына тең көлемде қайта келу ақысы алынады.

21. Подиумдағы Тауарды (дүкенде тұрған үлгі) сатып алған жағдайда, мұндай Тауардың бағасына қарамастан, оны құрастыру және жеткізу ақылы болады, бұл ретте құрастыру және жеткізу қызметтері осы №11 қосымшада белгіленген Тарифтерге сәйкес есептеледі және Сатып алушы тарапынан төленеді.

22. Сатушы Шарттың талаптарын бұзбай орындаған (жеткізген) тапсырысты (тауарларды) қабылдаудан бас тартқан жағдайда, Сатып алушы Сатушыдан Тауардың бағасына қарамастан, жеткізу және сатып алу қызметтерінің (тарифтің) бағасына сәйкес тауарды Сатып алушыға және кері қайтару шығындарын өтеп беруге міндетті. Бұл жағдайда Тауар үшін төлем сомасын қайтаруды Сатушы Сатып алушыға және кері сатушыға жеткізу құнын алып тастағанда жүзеге асырады.

23. Тауарды айырбастаған жағдайда (жеткізіліп қойған тауарды қайтару және қайта сатып алынған таарды жеткізу) Тауарды тасымалдау үшін төлем жасалмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ БАРЛЫҚ ТҮРЛЕРІНІҢ АҚЫСЫ ҚАТАҢ ТҮРДЕ САЛОН КАССАСЫ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕНЕДІ.

Бөлшектеп сатып алу-сатуға арналған оферта шартына № 12 Қосымша

Сатып алушының дербес деректерін өңдеуге берілетін келісім

Осымен Мен, Сатып алушы, Қосылу туралы келісімге қол қою арқылы «KZ Sleep Market» (КЗ Слип Маркет) жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, бизнес- сәйкестендіру нөмірі (БСН): 240340028732, заңды мекенжайы: 050004, Алматы қ., Бостандық ауданы, Марков көшесі,26 («Cатушы») Сатушыға және Үшінші тұлғаларға сөзсіз келісім білдіремін, яғни, қазіргі уақытта да, болашақта да Сатушымен менің (мен туралы) дербес деректерімді жинау, өңдеу және қорғау, жинауға, өңдеуге және трансшекаралық беру үшін осы Келісіммен регламенттелген мақсаттарда және көздерде, оның ішінде жалпыға қолжетімді тәсілдермен заңдарға қайшы келмейтін тәсілдермен байланысты мән-жайлармен немесе құқықтық қатынастармен байланысты адамдарға, Сатушының қалауы бойынша, Сатушымен бұрыннан бар немесе болашақта туындайтын кез келген еңбек, азаматтық-құқықтық және (немесе) менің (мен туралы) дербес деректерімнен өзге де құқықтық қатынастардың туындауына байланысты, сондай- сондай-ақ оларда электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тіркелген, мен Сатушыға кез келген тәсілмен (оның ішінде шарт, қосылу туралы келісімді жасасу кезінде, сайттарда веб-нысандарды, коммуникацияларда хабарланған сауалнамаларды толтыру жолымен) ұсынған және ұсынатын болашақ өзгерістер және (немесе)толықтырулар немесе Сатушыға белгілі болған дербес деректерімді өңдеуіне келісімімді беремін.

Дербес деректерді өңдеу мақсаттары:

 • Сатушының қызметіне қатысы бар ақпаратты, сондай-ақ байланысты іс-шаралар, жаңа тауарлар, акциялар және жаппай сату туралы ақпаратты қоса алғанда, Сатушы жүзеге асыратын өнім тақырыбы бойынша жарнамалық және/немесе ақпараттық сипаттағы материалдарды ұсыну;
 • іс-шараларға қатысуды ұйымдастыру және оларға шақыру жіберу;
 • Сатушы жүргізетін сауалнамаларға қатысуды ұйымдастыру;
 • төменде таңдап алынған байланыс арнасына тікелей байланысу, оның ішінде электрондық пошта, телефон қоңыраулары және мәтіндік хабарламалар (оның ішінде SMS- сервистер, Viber, WhatsApp, Skype және басқа да мессенджерлер, әлеуметтік желілер функционалын пайдалана отырып) арқылы өнімді нарықта таныстыру;
 • тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сапасына сұрау салу, шағымдарды, сондай-ақ өзге де өтініштер мен шағымдарды орындау;
 • ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, байланыс процестерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
 • заң талаптарын орындау, сондай-ақ Сатушының құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру;
 • Сатушының ішкі бақылауы мен есебі үшін, сондай-ақ Сатып алушы мен Сатушының тиісті мәмілелер (шарттар, келісімдер және т. б.) бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындауын бақылау және растау үшін;
 • Сатушының құқықтарын сот және соттан тыс қорғау үшін: тиісті мәмілелер (шарттар, келісімдер және т. б.) бойынша міндеттемелер бұзылған жағдайда; үшінші тұлғалармен даулы жағдайларды қоса алғанда, даулы жағдайлар туындаған жағдайда;
 • Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында және өзге де жалпыға қолжетімді дереккөздерде жария етілген және жалпыға қолжетімді деректерді орналастыру үшін;

Өңделетін дербес деректердің тізбесі: тегі, аты, әкесінің аты, ұялы және жұмыс телефондарының нөмірлері, электрондық пошта мекенжайлары, туған күні, сондай-ақ өзім ұсынатын немесе жоғарыда көрсетілген мақсаттарда Сатушыға белгілі болған өзге де деректер.

Дербес деректерді өңдеу тәсілдері мен құралдары: автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып, сондай-ақ осындай құралдарды пайдаланбай немесе аралас түрде жасалатын, заңда рұқсат етілетін кез келген іс-әрекеттер (операциялар), соның ішінде жинау, алу, трансшекаралық беру, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), шығарып алу, пайдалану, беру (ұсыну, қол жеткізу), блоктау, алып тастау, жою.

Дербес деректерді өңдеу құқығын беру және тапсыру: өңдеуді Сатушы, сондай-ақ Сатушы өңдеуді тапсыратын немесе дербес деректерді заңға сәйкес көрсетілген мақсаттарда беретін (немесе оларға қол жеткізуді ұсынатын) үшінші тұлғалар жүзеге асырады. Осындай үшінші тұлғалардың қатарына, атап айтқанда, Сатушының үлестес тұлғалары, контрагенттері (мысалы, іс-шараларды ұйымдастыру қызметтерін көрсететін), сондай-ақ заңда белгіленген жағдайларда мемлекеттік билік органдары кіруі мүмкін. Сатушы сонымен бірге осындай үшінші тұлғалардан дербес деректерді алуға құқылы. Үшінші тұлғалардың тізбесі қосымша келісімсіз және хабарламасыз өзгертілуі мүмкін. Сатушыдан осындай үшінші тұлғалар туралы өзекті ақпаратты сұрата алатыным туралы маған хабарланғанын растаймын.

Дербес деректерді өңдеу мерзімі және келісімді кері қайтарып алу тәсілі: осы Келісім 10 (он) жыл бойы қолданылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында регламенттелген жағдайларда жазбаша нысанда ресімделген тиісті өтініштің негізінде кері қайтарып алынуы мүмкін, ол сатушыға осы Келісім кері қайтарып алынған күнге дейін кемінде 10 күн бұрын беріледі. Бұл ретте, маған (сатып алушыға) заңға сәйкес, егер бұл кері қайтарып алу заңға қайшы келетін жағдайларда не сатушы алдында мен (Сатып алушы) орындамаған міндеттемелер болған кезде осы Келісімді кері қайтарып алуға болмайтынын білемін;

Сонымен қатар сізге электрондық пошта арқылы байланыс жіберуді тоқтату үшін сіз хабар алған электрондық пошталардағы «Жазылымнан бас тарту» түймесін пайдалана аласыз (бұл жағдайда жазылымнан бас тарту функциясы қосылған электрондық пошта мекенжайына байланысу тоқтатылады).

Мен, Сатып алушы, мұны растаймын:

 • 1) бұл келісім Сатушымен бұрыннан бар және (немесе) осы келісімді беру кезінде туындайтын қатынастарды қоса алғанда, сондай-ақ болашақта туындайтын және жасалған мәмілелердің (шарттардың, келісімдердің және т.б.) әрекет ету мерзімі ішінде жарамды кез келген басқа қатынастарға қолданылады және Сатушымен жасалған мәмілелердің қолданылу кезеңінде, сондай- ақ осы қызмет белгіленген мерзімдер ішінде тоқтатылғаннан кейін қолданылады Сатушының өзіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген құқықтары мен міндеттерін тиісінше орындауы үшін қажетті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдер ішінде осы қызмет тоқтатылғаннан кейін де қолданылады;
 • 2) осы келісім бойынша Сатушыға үшінші тұлғалардың жеке деректерге қол жеткізу шарттарын дербес анықтау құқығы беріледі; жеке деректердің жалпыға қолжетімді көздерінде дербес деректерді таратуға;
 • 3) Сатушы жеке деректерді жинау, өңдеу және трансшекаралық беру кезінде Сатып алушының хабарламасы талап етілмейді;
 • 4) бұл келісім Сатушының Сатып алушының жеке деректерін жинау, өңдеу және трансшекаралық беру үшін қажетті өкілеттіктері бар екенін дәлелдеу ретінде Үшінші тұлғаларға берілуі мүмкін;
 • 5) мен (Сатып алушы) мен Сатушы арасында жасалған тиісті келісім(-дер) немесе басқа мәміле(-лер) Сатып алушының жеке деректерін ашық байланыс арналары арқылы Сатушының беруін қамтамасыз еткен немесе көздейтін жағдайда , Сатып алушы оларды үшінші тұлғалардан рұқсатсыз алу қаупі туралы біледі және мұндай тәуекелді өз мойнына алады;
 • 6) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, байланыс ақпараты (телефон нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы және т. б.), портреттік бейнесі (фотосуреті) бар дербес деректер жалпыға қолжетімді болып табылады, яғни оларға қол жеткізу еркін болып табылады;
 • 7) Сатушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда сатып алушының келісімінсіз дербес деректерді жинауды, өңдеуді және трансшекаралық беруді жүргізуге құқылы;
 • 8) Болашақта менің (өзім туралы) жеке деректерімді жинауға, өңдеуге және трансшекаралық беруге қатысты Сатушыға ешқандай шағымым болмайды.

Басқа заңды негіз болған жағдайда Сатушы жеке деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы. Сатушының келісім беру туралы кейінгі сұраулары бойынша (соның ішінде рұқсат алу жолағы бар веб-пішіндерді толтыру кезінде) мұндай берілмеген жағдайда, бұрын алынған келісім автоматты түрде кері қайтарып алынды деп танылмайды және онда көрсетілген мерзім.

Мен жарнамалық/ақпараттық материалдарды осы келісімді жасау кезінде көрсетілген байланыс телефоны бойынша алуға келісемін

Бөлшектеп сатып алу-сатуға арналған оферта шартына № 13 Қосымша

Smart Jet (RT 5860), Smart Jet S(RT 5862), Smart Jet Space Energy (А215L ) массаж креслосына кепілдік міндеттемелері

Өндірушінің Smart Jet, Smart Jet S үлгісіндегі массаж креслосына (бұдан әрі – тауар) кепілдік мерзімі тауар Сатып алушыға немесе оның Өкіліне берілген сәттен бастап электр механизмдерге 12 айды және қаптауышына 6 айды құрайды. Сатушы қосымша кепілдік қызметін ұсынады: қаптаманы қоспағанда, тауарды бірінші сатып алушыға немесе оның өкіліне берген сәттен бастап 3 жылға дейін.

Өндірушінің массаж креслосына кепілдік мерзімі, Smart Jet Space Energy моделі A516L (бұдан әрі-тауар) тауарды сатып алушыға немесе оның өкіліне электр механизмдеріне берген сәттен бастап 24 айды және қаптауға 6 айды құрайды.

Массаж креслосына күтім жасау жөніндегі ұсыныстар мен оны пайдалану ережелері

Массаж креслоңыз Сізге барынша ұзақ қызмет етсін десеңіз, Пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оның ұсыныстарын орындаңыз.

Пайдалану ережелері.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Салмағы 120 кг аспайтын пайдаланушыларға ғана арналған.

Массаж креслосын тек пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған мақсатына сай пайдаланыңыз.

Массаж креслосын терапиялық мақсатта пайдаланбаңыз.

Құралды бір ғана пайдаланушы пайдалана алады, бірнеше пайдаланушының біз мезгілде пайдалануы оның істен шығуына әкеледі.

Жайсыздықты сезінбес үшін тауарды тамақ іше салысымен пайдаланбаңыз.

Массаж уақытында қолыңыздағы әшекейлерді шешіп, қалтадағы заттарды алып тастаңыз.

Жастықтардың астындағы қаптауышта және басқа да жерлерде зақымданулардың бар-жоғын тексеріңіз, зақымдары бар өнімді пайдаланбаңыз және қызмет көрсету үшін білікті маманға хабарласыңыз.

Бұл өнімді пайдалану кезінде жайсыздық туындаған жағдайда қуат көзінен дереу ажыратып, оны пайдалануды тоқтатыңыз.

Өнімді пайдалану уақыты 20 минутты құрайды.

Кресло арқалығының бұрышы мен аяқ салғышты ретке келтірмес бұрын, оның артында кедергілер жоқтығына және орынның жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.

Арқалығы мен аяқ салғышқа пайдаланушыдан басқа артық салмақтың түспейтініне көз жеткізіңіз.

Арқалығының астында балалардың, жануарлардың немесе қандай да бір заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз.

Құралды пайдалану кезінде дұрыс отырыңыз.

Зақым келтірмес үшін креслоны тартпаңыз және итермеңіз, дөңгелектерімен ағаш еден немесе кілем үстімен жүргізбеңіз.

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ

Зақымданған/ашық бөліктер немесе электр қуатының жылыстауы болса, бұл өнімді еш жағдайда пайдаланбаңыз.

Аяқ салғышқа ауыр заттар қоймаңыз және салмаңыз.

Балалардың массаж креслосында ойнамауын қадағалаңыз.

Өнімді пайдалану кезінде ұйықтауға тыйым салынады.

Өнімді алкогольді мас күйде пайдалануға тыйым салынған.

Қолдарыңыз бен саусақтарыңызды құралдың саңылауларына салмаңыз, жарақат алу немесе құралды бұзып алу қаупі бар.

Пайдалану кезінде түтін және бөтен иіс пайда болған жағдайда, жұмысты тоқтатып, қуат көзінен ажыратыңыз.

БӨЛШЕКТЕМЕҢІЗ

Бұзып алмас үшін бұл өнімді өз бетіңізбен бөлшектемеңіз.

Оны өз бетіңізбен бөлшектеуге, жөндеуге және түрлендіруге тыйым салынады. Дилерге немесе сервис маманына хабарласыңыз.

ҚУАТ СЫМЫН АЖЫРАТЫҢЫЗ

Қызмет көрсету алдында қуат сымын желілік фильтрден ажыратыңыз. Ток соқпау және жарақат алмау үшін қуат сымын ылғал қолмен қоспаңыз және ажыратпаңыз.

Желілік фильтр пайдаланылмаса, одан қуат сымын ажыратып қойыңыз.

Электр қуатын ажыратқан кезде ашаны розеткадан суырып, барлық басқару элементтерін өшіріңіз.

Қарсы көрсетілімдер және пайдалану шектеулері.

Төменде көрсетілген санаттарға жататын адамдарға құралды пайдаланбас бұрын міндетті түрде дәрігер кеңесін алуды ұсынамыз.Электрондық медициналық жабдық орнатылған, мысалы, кардиостимуляторды пайдаланатын адамдар.

 • Емделіп жүрген адамдар және әсіресе өзін-өзі нашар сезініп жүрген адамдар.
 • Қатерлі ісіктері немесе қатерлі абсцестері бар пациенттер (Бақылау қажет).
 • Жүкті және етеккірі келу кезіндегі әйелдер.
 • Остеопорозы бар немесе омыртқасы сынған адамдар.
 • Тері аурулары бар немесе терісі зақымданған адамдар.
 • Дене температурасы көтерілгенде.
 • Бұл өнімді балалар, мүгедектер немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар пайдаланғанда немесе олардың жанында пайдаланылғанда мұқият қадағалау қажет.
Күтім жасау және қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулар
 • Артқы панельден, шынтақ қойғыштан, аяқ салғыштан, пластмассадан жасалған бөлшектерден және ауа өткізгіштен дақтарды кетіру үшін жұмсақ жуғыш затпен, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
 • Басқару пультінен, қуат көзінің блогынан дақтарды тазарту үшін құрғақ матамен сүртіңіз.
 • Арқалығының жастығынан және жастықтардан дақтарды тазарту үшін қаптауышты тазалауға арналған затпен суланған дымқыл матамен тазартып, содан кейін ауада кептіріңіз.
 • Аяқ салғышты/балтырға арналған блокты тазарту үшін креслодан шешіп алыңыз, қолмен жұмсақ жуғыш затпен жуып, кептіріңіз.

Назар аударыңыз! Сыртқа шықпас және қызмет көрсетпес бұрын қуат сымын желілік фильтрден ажыратыңыз. Электр тогы соқпау немесе жарақат алмау үшін қуат сымын ылғал қолмен ұстамаңыз. Тазарту кезінде жуғыш заттың қуат көзінің блогына түсуінен сақ болыңыз. Бұл өнім үшін бензинді, сұйылтқыштарды және басқа да еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені бұл өнім түсінің кетуіне немесе оның зақымдануына әкелуі мүмкін. Қаптауышты үтіктемеңіз.

Сақтау.

Бұйымға шаңның түсуіне жол бермеңіз. Өнім ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, шаң жиналмас үшін бетін шаң өткізбейтін матамен жауып қойыңыз.

Назар аударыңыз! Массаж креслосын жинау алдында Пайдаланушы нұсқаулығындағы «Пайдалануға дайындау» бөлімімен мұқият танысыңыз.

Пайдаланушы нұсқаулығы массаж креслосымен бірге жүреді. Пайдаланушы нұсқаулығы мына ақпаратты қамтиды, бірақ онымен шектелмейді: қауіпсіздік шаралары, пайдалану шектеулері, құрамдас бөліктер, орнату және жинау тәртібі, пайдалануға дайындау, пайдалану тәртібі, күтім және қызмет көрсету.

Кепілдікті қызмет көрсету төмендегілерге қолданылмайды:

 • Тауарды пайдалану салдарынан материалдардың табиғи тозуы, оның ішінде қаптауыштың ескіруі, тесілгенше тозуы.
 • Тауар қаптауышындағы зақымдарға: сызаттар, кесілген жерлер, жырылған жерлер, дақтар мен лас жерлер, тазалау іздері болуы.
 • Тауардың декоративтік элементтері, фурнитура.
 • Дұрыс жинақталмаған тауар, біліксіз жөндеу жұмыстарының белгілері бар немесе түрі өзгертілген тауар.
 • Арзандатылған тауар сатып алынған жағдайда тауардың сапасы мен сыртқы түріне (оның ішінде Көрмеде тұрған үлгілерге) шағымдар қабылданбайды.
Сіздің дербес деректеріңіздің құпиялылығы біз үшін маңызды

Біз cookie-файлдарын қарап шығу ыңғайлылығын жақсарту және сіз үшін ең жарамды жеке мазмұнды қамтамасыз ету үшін пайдаланамыз